งานที่ผ่านไปแล้ว

ASEAN Justice Innovation 2023
16 สิงหาคม 2023

งานนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรมแห่งอาเซียน 2566:
หลักนิติธรรม ข้อมูลและอนาคตของระบบยุติธรรมในอาเซียน

ณ ห้อง Conference Room 2
ชั้น 2 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย


TimeAgenda
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 – 17:00 น.

“การขับเคลื่อนการปฏิรูปหลักนิติธรรมที่อาศัยข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์”
(Data and Evidence-based Approach towards Rule of Law Reform)

* ดำเนินการเสวนาเป็นภาษาไทย

09:00 – 09:30 น.

ลงทะเบียน

09:30 – 09:40 น.

พิธีกรกล่าวต้อนรับ และเปิดวิดีทัศน์แนะนำ TIJ Session and Introduction of TIJ

09:40 – 10:00 น.

กล่าวเปิด โดย

10:00 – 11:15 น.

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“โอกาสและข้อท้าทายในหลักนิติธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” โดย

11:15 – 11:30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

11:30 – 12:15 น.

การบรรยายหัวข้อ “เข้าใจ ลงลึกกับดัชนี้ชี้วัดหลักนิติธรรม” โดย

12:15 – 13:30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:30 – 14:30 น.

การเสวนา หัวข้อ “ความหวังใหม่กับการปฏิรูปหลักนิติธรรม” โดย

วิดีโอบันทึกการเสวนา (ภาษาต้นฉบับ)

14:30 – 14:45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 – 16:45 น.

การเสวนาห้องใหญ่ (Plenary Session) 

การเสวนากลุ่มย่อยตามหัวข้อ (Breakout Session) 

หัวข้อที่ 1 ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม กับ ปัญหาคอร์รัปชั่น และ การเปิดเผยข้อมูลและรัฐบาลเปิด (Open Government)

หัวข้อที่ 2 ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม กับ การปฏิรูปกฎหมายไทยด้วย Regulatory Guillotine

หัวข้อที่ 3 ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม กับ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

16:45 – 17:00 น.

สรุปการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30 – 18:15 น.

“การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในอาเซียน”
(Enhancing People-Centered Justice Innovations in ASEAN)

* ดำเนินการเสวนาเป็นภาษาอังกฤษ

08:30 – 09:00 น.

ลงทะเบียน

09:00 – 09:05 น.

กล่าวเปิด โดย

09:05 – 09:10 น.

ภาพรวมของกิจกรรม

09:10 – 09:25 น.

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรมในอาเซียน” โดย 

09:25 – 09:55 น.

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Access to Justice and the Rule of Law – The Need for a Paradigm Shift โดย 

09:50 – 11:00 น.

การเสวนาหัวข้อ “ระบบนิเวศสำหรับนวัตกรรมด้านความยุติธรรมในปัจจุบัน”

11:00 – 11:15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

11:15 – 12:30 น.

การเสวนาหัวข้อ “ความต้องการความยุติธรรมที่เพิ่มขึ้นในยุคดิจิทัล”

วิดีโอบันทึกการบรรยาย (ภาษาต้นฉบับ)

12:30 – 14:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวันและชมนิทรรศการ

14:00 – 15:00 น.

การเสวนากลุ่มย่อย (Breakout Session) หัวข้อ “โอกาสและบทเรียนจากภูมิภาค”

15:00 – 16:00 น.

สรุปการเสวนากลุ่มย่อย

16:00 – 16:15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

16:15 – 17:15 น.

การบรรยายหัวข้อ “The World Justice Challenge” โดย

17:15 – 17:30 น.

สรุปการประชุม

17:30 – 18:15 น.

ชมนิทรรศการ TIJ Common Ground

18:15 onwards

รับประทานอาหารค่ำ ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30 – 19:00 น.

“การออกแบบอนาคตของความยุติธรรม”
(Shaping the Future of Justice)

* การเสวนาในช่วงเช้าดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ

** กิจกรรมในช่วงบ่ายดำเนินการเป็นภาษาไทยและมีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษ

08:30 – 09:00 น.

ลงทะเบียน

09:00 – 12:00 น.

กิจกรรม “Shaping the Future of Justice”

12:00 – 13:30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมพิเศษ “The Future of Reintegration: Prison NFTs”
13:30 – 13:35 น.

กล่าวเปิด โดย

 • ดร.พิเศษ สอาดเย็น
  ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
13:35 – 14:00 น.

การเสวนา หัวข้อ “ความเป็นมาของโครงการ NFTxPrison Project” โดย

 • คุณกันต์รวี กิตยารักษ์ 
  ผู้จัดการโครงการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • คุณธนะชัย สุนทรเวช 
  ผู้จัดการอาวุโส ด้านการพัฒนาหุ้นส่วนทางสังคมและการมีส่วนร่วม สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
14:00 – 14:15 น.

การเสวนา หัวข้อ “Art vs NFT: NFT Literacy & Social Value” โดย

 • คุณอิสรียาห์ ประดับเวทย์ ศิลปิน NFT
14:15 – 14:30 น.

การแสดงภาพยนตร์สั้น เรื่อง เรื่องราวหลังกำแพง โดย

14:30 – 14:40 น.

Collector’s Testimony โดย

 • คุณสถาพน พัฒนะคูหา ผู้สะสม NFT
14:40 – 14:50 น.

การเดินทางสู่กลางใจของภาพ โดย

 • คุณฤชุ​กร​ ภักดี​ศุ​ภ​ฤทธิ์​ Development Coach
14:50 – 16:00 น.

การเปิดตัวและประมูล 12 Beauty of Freedom: The NFT Collection ดำเนินรายการโดย

 • คุณอิสรียาห์ ประดับเวทย์ ศิลปิน NFT
 • คุณดวงฤดี นิภารัตน์ ศิลปิน NFT
 • คุณณเรนทร  ผลอวยพร ศิลปิน NFT
16:00 – 16:30 น.

พิธีมอบและกล่าวปิดงาน Remarks

17:00 – 19:00 น.

Happy Hour Networking และร่วมรับประทานอาหารค่ำ

ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ

 1. ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 66
 2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม