งานที่ผ่านไปแล้ว

ผสานมุมมองหลักนิติธรรมจากสากลสู่การพัฒนาในภูมิภาค
12 มกราคม 2018 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
08.00 – 9.00
ลงทะเบียน
9.00 – 9.30
เปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ

หัวข้อ “Rule of Law and Sustainable Development”
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

9.30 – 10.30
ปาฐกถานำ

หัวข้อ “Rule of Law: Policy Perspectives”
โดย Prof. David Kennedy, Manley O. Hudson Professor of Law and Faculty Director of the Institute for Global Law and Policy (IGLP) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
หัวข้อ “Rule of Law: Civic Perspectives”
โดย Prof. Valerie Hans, Professor of Law คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล

10.30 – 10.45
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15
เสวนาหัวข้อ “The Rule of Law in Global Context”

โดย Dr. Jothie Rajah, Prof. Osama Siddique, Prof. Guenter Frankenberg และ Prof. Sundya Pahuja

12.15 – 13.30
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00
เสวนาหัวข้อ “Rule of Law: Regional Policy Initiatives”

โดย กลุ่มผู้นำรุ่นใหม่จากหลักสูตรอบรมนานาชาติระยะสั้นด้าน หลักนิติธรรมและนโยบาย

15.00 – 16.00
เสวนาหัวข้อ “The Role of Law in Global Inequality”

Prof. Alvaro Santos, Prof. Jorge Esquirol และ Prof. John Ohnesorge

16.00 – 16.15
Rapporteur’s Summary by Dr. Matti Joutsen

ที่ปรึกษาพิเศษของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

16.15 – 16.30
กล่าวปิด โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ:

  • กำหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • การบรรยายและดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ คณะผู้จัดงานมีบริการแลกหูฟังแปลภาษา ณ จุดลงทะเบียน โปรดนำบัตรประชาชนมาเพื่อใช้ในการแลก

ดาวน์โหลดกำหนดการ (PDF)