งานที่ผ่านไปแล้ว

ผสานมุมมองหลักนิติธรรมจากสากลสู่การพัฒนาในภูมิภาค
12 มกราคม 2018 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

เป็นที่ยอมรับในประชาคมโลกว่า หลักนิติธรรมถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นสภาพแวดล้อมที่จะเอื้อให้เกิดการพัฒนาทุกด้านที่มีเสถียรภาพและความมั่นคงได้ โดยแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานที่มีหลักนิติธรรมจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์และสงบสุขระหว่างภาคส่วนต่างๆในสังคม รวมถึงเป็นกลไกที่จะทำให้ภาครัฐสามารถบรรลุบทบาทในการเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่ครอบคลุม ทั่วถึง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับได้อย่างเท่าเทียมกัน หลักคิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม จะคำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (inclusive approach) เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยสมาชิกในชุมชนตั้งมั่นอยู่ในวัฒนธรรมการเคารพกติกาและเชื่อมั่นในคุณค่าพื้นฐานของหลักนิติธรรม ซึ่งรูปแบบการพัฒนาดังกล่าวจะสามารถบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความด้อยโอกาสของกลุ่มเปราะบางในสังคมได้ดีอีกด้วย โดยสรุป การยึดหลักนิติธรรมในการพัฒนาจะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ การสร้างจิตสำนึกให้กับกลุ่มคนจากทุกภาคส่วนในสังคมนอกเหนือจากนักกฎหมายถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะก่อให้เกิดกระแสแห่งความตระหนักถึงความสำคัญของหลักนิติธรรม โดยสังคมควรให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ทั้งกลุ่มผู้ใช้กฎหมายและผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายสามารถที่จะทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนทรรศนะ และดึงจุดแข็งของแต่ละคนมาเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเคารพกฏกติกา รวมทั้งการเคารพในคุณค่าของหลักนิติธรรม ทั้งในฐานะที่เป็นปัจจัยเอื้อเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นเป้าหมายที่พึงประสงค์ในตัวเอง

หนึ่งในพันธกิจหลักของ TIJ คือ การเป็นผู้นำด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ TIJ ดำเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวได้อย่างประสบผลสำเร็จ TIJ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นสื่อกลางสำหรับผู้นำจากทุกภาคส่วน ผู้กำหนดนโยบายจากทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนแนวความคิดด้านหลักนิติธรรมผ่านการดำเนินการในรูปแบบที่หลากหลาย โดยสามารถสรุปการดำเนินการที่สำคัญได้ ดังนี้

โดยในเดือนมกราคม 2561 จะมีการจัดเวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดกว้างสำหรับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วน และสาธารณชนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การนำหลักนิติธรรมไปใช้ในทางปฏิบัติในพื้นที่ต่างๆ ประเด็นความท้าทายของการก่อให้เกิดกระแสแห่งการยอมรับความสำคัญและประโยชน์ของหลักนิติธรรม รวมทั้งตัวอย่างความสำเร็จในการนำหลักนิติธรรมไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประยุกต์ใช้หลักการและแนวความคิดของหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซ้อนต่างๆ ให้กับสาธารณชน ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การวางกรอบแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นระบบเพื่อนำไปใช้ประกอบการพัฒนาและออกแบบนโยบายที่สอดคล้องต่อไป โดยเวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่จะจัดขึ้น จะมีการเชิญนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำรุ่นใหม่ด้านการวางนโยบาย และผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนมาเป็นวิทยากรในการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวความคิดการตีความหลักนิติธรรมในมุมมองที่หลากหลาย โดยการจัดเวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในเดือนมกราคมนี้ จะมีการกล่าวปาฐกถานำเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดหลักที่สำคัญเกี่ยวกับหลักนิติธรรม อาทิ ความสำคัญของหลักนิติธรรมในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้วาระการพัฒนาที่