งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล นักเศรษฐศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมหภาค การเงิน การธนาคาร และตลาดทุน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ โดยได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารแห่งประเทศไทยและระดับปริญญาเอกจาก Massachusetts Institute of Technology ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ เช่น ผู้บริหารส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหง่ ประเทศไทย ผชู้ ว่ ยผจู้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ