งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
27 มิถุนายน 2018 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร