งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักนิติธรรมกับการพัฒนา:
ศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
Understanding the Legacy of H.M. King Bhumibol Adulyadej
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 | ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

08.30 – 10. 00
ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 10.10
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน
10.10 – 10.15
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิดการประชุม
10.15 – 11.00
มุมมองว่าด้วย หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ โดย
 • Mr. Martin Hart-Hansen

  Deputy Resident Representative, United Nations Development Programme (UNDP) in Thailand

 • ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

  กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา

 • Dr. Sandro Calvani

  Senior Advisor on Strategic Planning, Mae Fah Luang Foundation (under Royal Patronage), Bangkok, Thailand

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

  อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.00 – 11.10
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวนำความสำคัญการถอดบทเรียนด้านหลักนิติธรรมกับการพัฒนา
11.10 – 12.30
เสวนา คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนด้วยหลักนิติธรรม: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน โดย
 • นายชลธิศ สุรัสวดี

  อธิบดีกรมป่าไม้

 • นายจักรพงษ์ มงคลคีรี

  อดีตผู้ใหญ่บ้านห้วยปลาหลด

 • นายสำรวย ผัดผล

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง

 • ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

  รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

ดำเนินรายการโดย นายสุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการ สถาบัน Change Fusion
และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น

12.30 – 13.30
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.00
กรณีศึกษา ทางออกการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ: สถาบันการเงินชุมชน
โดย ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14.00 – 14.30
Technology and Development: Appropriate Regulatory and Institutional Design
โดย Mr. Ulrich Zachau Country Director for Southeast Asia, The World Bank
14.30 – 14.45
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.55
เสวนา การพัฒนาระบบหนี้ที่เป็นธรรมในสังคมนิติธรรม โดย
 • นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล

  กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด

 • พ.ต.ท. วิชัย สุวรรณประเสริฐ

  เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม

 • ดร. สุนทรียา เหมือนพะวงศ์

  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลฎีกา

 • นายธิปไตร แสละวงศ์

  นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ดำเนินรายการโดย นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว และ รักษาการผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS
และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น

15.55 – 17.05
เสวนา ทางเลือกสาหรับเทคโนโลยีก้าวกระโดดด้วยหลักนิติธรรมและ Regulatory Sandbox โดย
 • นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 • ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม

  ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

 • นพ. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

  กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

 • นพ. เขตต์ ศรีประทักษ์

  ประธานองค์กรแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก

ดำเนินรายการโดย นายรณพงศ์ คำนวณทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด
และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น

17.05 – 17.15
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวปิดการประชุม

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดกำหนดการ (PDF)