งานที่ผ่านไปแล้ว

แนวทางการส่งเสริมหลักนิติธรรมอย่างบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
11 มกราคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันสังคมได้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนา นอกจากนี้ หลักนิติธรรมยังเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาที่มีความสมดุลและครอบคลุมก่อให้เกิดชุมชนที่เป็นเอกภาพ สมานฉันท์ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และช่วยส่งเสริมคุณค่าพื้นฐานของหลักนิติธรรม

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) ถือเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศฉบับล่าสุดที่มุ่งขจัดปัญหาความยากจนและครอบคลุมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนที่นำไปสู่การสร้างสันติภาพบนพื้นฐานของความยุติธรรม วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ สร้างความตื่นตัวให้ทุกภาคส่วนมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ (Sustainable Development Goals: SDGs) และเป้าประสงค์ 169 ข้อ (Targets) ที่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาความยากจนและมุ่งขจัดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงานเต็มที่และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาชุมชนเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืน การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทรัพยากรทางทะเล และพลังงานอย่างยั่งยืน การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและเกิดความยุติธรรม เป็นต้น

ในการขับเคลื่อนหลักการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกฉบับใหม่ ที่ผ่านการรับรองในที่ประชุมสหประชาชาติ โดยหน่วยงานทุกภาพส่วนขององค์กรระหว่างประเทศได้มีส่วนร่วมกำหนดเป้าหมาย จะต้องอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่มีความสามารถและมีบทบาทสำคัญ รวมถึงภาคเอกชนทั้งในและนอกประเทศด้วย เพื่อดำเนินงานที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice) เป็นองค์กรหนึ่งที่จะร่วมขับเคลื่อนและรับผิดชอบ เป้าหมายที่ 16 “การส่งเสริมสังคมสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอลคลุมในทุกระดับ” สถาบันฯ จึงมีความมุ่งหวังให้หลักนิติธรรมไม่ถูกจำกัดในการบริหารงานยุติธรรม แต่สามารถเชื่อมโยงไปสู่บริบทการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศได้ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันฯ จึงได้จัดประชุมเวทีสาธารณะ ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมหลักนิติธรรมอย่างบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030” (TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development “Integrated Approach to the Rule of Law for Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development”) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ สถาบันฯ ได้เปิดให้มีการประชุมเวทีสาธารณะเรื่องหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และเชิญผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหาร นักวิชาการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมฟังการเสวนาและอภิปรายเกี่ยวกับหลักนิติธรรมและการนำวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ