งานที่ผ่านไปแล้ว

แนวทางการส่งเสริมหลักนิติธรรมอย่างบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
11 มกราคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
08:45 – 09:30 น.
ลงทะเบียน
09:30 – 10:00 น.
พิธีเปิดการประชุมเวทีสาธารณะ
กล่าวเปิดการประชุม โดย ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

การอภิปรายภาพรวม (General Discussion)

 • Dr. David Kennedy,

  Director of the Institute for Global Law and Policy, Harvard Law School

 • Professor Eduardo M. Peñalver,

  Allan R. Tessler Dean and Professor of Law, Cornell Law School

11:45 – 13:00 น.
การนำเสนอแนวคิดจากผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่เพื่อส่งเสริม หลักนิติธรรมและการพัฒนา (Rule of Law Case Discussion by Emerging Leaders)
เสวนาหัวข้อที่ 1 การใช้หลักนิติธรรมเป็นกลไกขับเคลื่อนแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Panel Discussion 1: Mainstreaming the Rule of Law into the Development Framework in Support of the SDGs Implementation)

ผู้ร่วมอภิปราย

 • นายรพี สุจริตกุล

  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์

 • Mr. Nicholas Booth

  , Programme Advisor for Governance, Conflict Prevention, Access to Justice and Human Rights, United Nations Development Programme (UNDP) Bangkok Regional Hub

 • ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

  ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ : Matti Joutsen, Director, European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI)

13:00 – 14:30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
14:30 – 15:45 น.
เสวนาหัวข้อที่ 2 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในบริบทของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Panel Discussion 2: Criminal Justice Reforms within the Context of the SDGs)
ผู้ร่วมอภิปราย

 • ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 • Professor Sital Kalantry

  , Clinical Professor of Law and Director of the International Human Rights Clinic at Cornell Law School

 • ดร.พิเศษ สอาดเย็น

  ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ : Matti Joutsen, Director, European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI)

15:45 – 16:00 น.
สรุปและปิดเวทีการประชุมสาธารณะ
หมายเหตุ:

 • กำหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ในบางหัวข้อจะบรรยายและดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ คณะผู้จัดงานมีบริการแลกหูฟังแปลภาษา ณ จุดลงทะเบียน โปรดนำบัตรประชาชนมาเพื่อใช้ในการแลก