งานที่ผ่านไปแล้ว

เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 13 PEOPLE-CENTERED JUSTICE IN ACTION
28 ตุลาคม 2022 ผ่านทาง Zoom Meeting
9:25 น.

เริ่มรับผู้ชมเข้าห้องทาง Zoom Meeting สำหรับการเสวนาในช่วงเช้า

9:30 – 9:45 น.
 • พิธีกรกล่าวต้อนรับและเริ่มการถ่ายทอดผ่าน Facebook Live
 • รับชมวิดีทัศน์แนะนำ TIJ
9:45 – 9:55 น.
กล่าวต้อนรับและเปิดเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 13

โดย ดร.พิเศษ สอาดเย็น
ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

9:55 – 10:15 น.
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวคิดระบบยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง”

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงศ์ กิตยารักษ์
ผู้อำนวยการหลักสูตร RoLD Program (Rule of Law and Development Program)
และที่ปรึกษา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

10:15 – 11:00 น.
การเสวนา หัวข้อ People-centered Justice in Action
โดย
 • ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คุณสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน Change Fusion

ดำเนินรายการโดย
ดร.อณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์ รองผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

11:00 – 11:10 น.

ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

11:10 – 12:10 น.
การนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD Program กลุ่ม T
“Smart Police”

โครงการนำร่องพัฒนาระบบกล้อง CCTV ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ฉะเชิงเทรา

นำเสนอโดย
 • รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • คุณปริชญ์ รังสิมานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Looloo Technology และกรรมการบริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย
คุณอุกฤษฏ์ ศรพรหม ผู้จัดการโครงการ สำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

12:10 – 13:15 น.
— พักการถ่ายทอดทาง Zoom และ Facebook Live —
13:15 น.

เริ่มรับผู้ชมเข้าห้องทาง Zoom Meeting สำหรับการเสวนาในช่วงบ่าย

13:15 – 13:30 น.
 • เริ่มการถ่ายทอดผ่าน Facebook Live
 • พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่การเสวนาในช่วงบ่าย และสรุปภาพรวมในช่วงเช้าที่ผ่านมา
 • นำเสนอวิดิทัศน์ ภาพรวมกิจกรรมหลักสูตร RoLD 2022: Beyond Leadership
13:30 – 14:30 น.
การนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD Program กลุ่ม I
“New Me : New Opportunity”

เปิดพื้นที่แห่งโอกาส

นำเสนอโดย
 • คุณปานรวี มีทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด
 • คุณอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
 • ศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คุณภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
 • ดร.ชนนิกานต์ จิรา ผู้อำนวยการ ทรู ดิจิทัล อะคาเดมี บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป
14:30 – 14:40 น.
ขยะในกรุงเทพมหานคร : การสร้างการมีส่วนร่วมในการลดขยะ

โดย คุณแอนนา เสืองามเอี่ยม
มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2565

14:40 – 15:30 น.
การนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD Program กลุ่ม J
“Policy Innovation Lab for Sustainable Waste Management”

ห้องทดลองนวัตกรรมเชิงนโยบาย: กรณีศึกษาการจัดการขยะกรุงเทพอย่างยั่งยืน

นำเสนอโดย
 • รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและประธานคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 • คุณนิทัสมัย รัญเสวะ หัวหน้า Thailand Policy Lab โครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
 • คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ กรรมการผู้จัดการ A Advisory
 • คุณวีรธรรม เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
 • รศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ ประธานหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาระบบสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
15:30 – 15:45 น.
กล่าวปิดเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 13

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงศ์ กิตยารักษ์
ผู้อำนวยการหลักสูตร RoLD Program (Rule of Law and Development Program)
และที่ปรึกษา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

15:45 น.
พิธีกรอำลาและจบการเสวนา

(จบการถ่ายทอดทาง Zoom และ Facebook Live)

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค. 65)

หมายเหตุ

 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 2. การจัดงานครั้งนี้ดำเนินเป็นภาษาไทยโดยไม่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ (This event is conducted in Thai language with no translation)