Events

ศิริพร พรมวงศ์

มิถุนายน 4, 2021

คุณศิริพร พรมวงศ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและยังได้ทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาทั้งในด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและกลุ่มดนตรีอาสา

ปัจจุบัน คุณศิริพร เป็นหัวหน้าโครงการช่วยเหลือสังคมหลายโครงการ อาทิ

– โครงการคลองเตยดีจัง: เปิดสอนเปิดสอนดนตรีฟรีให้กับเด็กในชุมชนคลองเตย มีกิจกรรมพัฒนาเด็กด้วยศิลปะ กิจกรรมสร้างสรรค์ การสนับสนุนทุนการศึกษา และสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนคลองเตย ปัจจุบันกำลังจะเปิดเป็นศูนย์การเรียนเพื่อรองรับกลุ่มเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษา

– โครงการดนตรีเพื่อการแบ่งปัน: เป็นโครงการที่สนับสนุนให้เกิดพื้นที่ในการใช้ดนตรีเพื่อการพัฒนาเด็ก มีประมาณ 22 โครงการโดยมีพื้นที่ทำงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

– โครงการการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนเพื่อเด็กชาย: เป็นโครงการที่พัฒนาศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมีพื้นที่แลกเปลี่ยนการทำงานกับ เกาะสิเหร่ จ.ภูเก็ต บ้านตามุย อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี และชุมชนคลองเตย ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นอกจากนี้ คุณศิริพร ยังเคยเป็นหนึ่งในวิทยากรที่ขึ้นพูดบนเวที TED Talk ในหัวข้อ TED x KlongToei จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา