งานที่ผ่านไปแล้ว

The International Virtual Forum: Resilient Leadership in Practice
11 มิถุนายน 2021
The 9th TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development

The International Virtual Forum:
Resilient Leadership in Practice

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อให้เกิดวิกฤตทางด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคมที่รุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลก สถานการณ์นี้ไม่เพียงแต่บ่งบอกว่าความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อที่จะบรรลุ 17 เป้าหมายการพัฒนาการอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) มีโอกาสที่จะถดถอยได้เท่านั้น แต่ยังทำให้สถานการณ์ความเปราะบาง ความไม่เท่าเทียมกัน และความอยุติธรรม ภายในประเทศและในบรรดาประเทศต่างๆ เลวร้ายลงไปอีก หลักการซึ่งเป็นที่มาของ SDGs มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสร้างสังคมใหม่ที่ดีกว่าเดิมโดยที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมมากขึ้น มีความเป็นธรรม ความยั่งยืน และความสามารถในการปรับเข้าสู่สภาพเดิมมากขึ้น ในโลกยุคหลังโควิด-19 ความพยายามในการรับมือและการฟื้นคืนสู่สภาพเดิมจะต้องมุ่งเน้นที่การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก ผู้หญิง กลุ่ม LGBTQ คนพิการ และแรงงานข้ามชาติ

โลกเรากำลังเกิดอัตราการตายสูงสุดในบรรดากลุ่มชายขอบในประเทศที่พัฒนาแล้ว ตัวเลขประมาณการได้ชี้ให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของโรคจะผลักดันให้คน 71 ล้านคนให้กลับคืนสู่ความยากจนอย่างรุนแรง บุคคลเหล่านี้จำนวนมากกำลังทำงานอยู่ในภาคส่วนเศรษฐกิจนอกระบบในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงโดยที่ไม่มี Safety Net ที่มั่นคงที่จะรองรับพวกเขาและครอบครัวของพวกเขา การแพร่ระบาดของโรคได้เร่งให้เกิดการตราหน้าทางสังคมและการเลือกปฏิบัติมากขึ้น ตลอดจนเปิดเผยให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมของเราที่มี ผลที่ตามมาก็คือกลุ่มเปราะบางยังคงต้องเผชิญกับผลกระทบอย่างรุนแรง มีความเสี่ยงด้านความรุนแรงที่เกี่ยวกับเพศสภาวะ (Gender-based Violence-GBV) เพิ่มขึ้น และขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่จำเป็นมากขึ้น

ภาวะวิกฤตในปัจจุบันเป็นโอกาสให้ผู้นำในปัจจุบันและในอนาคตได้พิจารณาถึงความพร้อมของตนในการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง วิกฤตการณ์นี้ได้เรียกร้องให้ผู้นำเหล่านี้ต้องมีพัฒนาการเพื่อรับมือกับปัญหาอุปสรรคและความไม่แน่นอนต่างๆ โดยที่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมองเหตุการณ์ในแง่ดีแม้ว่าจะอยู่ในช่วงภาวะวิกฤตก็ตาม หลักสูตรด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (The Rule of Law in Development – RoLD) ที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นเดียวกัน ซึ่งมีความเข้าใจร่วมกันถึงคุณค่าในทุกแง่มุมที่ซับซ้อน ของหลักนิติธรรม ว่าเป็นพื้นฐานในการที่จะบรรลุเป้าหมายของความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และการเข้าถึงความยุติธรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดยผ่านกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมและวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนาให้ก้าวหน้า การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในเดือนมิถุนายน 2564 มีองค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อติดอาวุธให้ผู้เข้าร่วมนำไปใช้ ซึ่งรวมถึงทักษะในการวิเคราะห์นโยบายที่จำเป็น วิธีคิดเชิงนวัตกรรมซึ่งเกิดจากการแก้ปัญหาแบบมองการณ์ไกล ตลอดจนการส่งเสริมภาวะผู้นำที่นำไปปฏิบัติได้จริง และการจัดการกับภาวะวิกฤต เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้ข้อมูลครบถ้วนแต่รวดเร็วยิ่งขึ้น ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ต้องเผชิญกับปัญหาท้าทายในสถานการณ์การระบาดเช่นนี้

เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวนี้ให้สมบูรณ์ เวทีการประชุมนานาชาติ International Virtual Forum: Resilient Leadership in Practice จึงมุ่งหมายที่จะร้อยรวมองค์ประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกันและนำเสนอต่อผู้ฟังจากทุกภาคส่วน “เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ TIJ” ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 โดยเป็นงานที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เปิดกว้างเกี่ยวกับแนวทางต่างๆ ที่ช่วยสร้างกระแสของการคำนึงถึงหลักนิติธรรมทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับชาติ ตลอดจนกรณีศึกษาที่มีการประยุกต์ใช้หลักนิติธรรมเมื่อนำไปใช้จริง เป้าหมายก็คือการใช้หลักการของหลักนิติธรรมให้เป็นเสมือนเลนส์ที่ช่วยขยายให้เข้าใจปัญหาท้าทายทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซ้อนต่างๆ ได้กระจ่างขึ้น เพื่อที่จะจัดให้มีกรอบแนวทางที่เป็นระบบในการพัฒนาตั้งแต่ระดับนโยบาย ในปีนี้เวทีนานาชาติของ TIJ มุ่งที่จะนำเสนอความเชื่อมโยงต่างๆ ซึ่งแยกจากกันไม่ได้ระหว่างหลักนิติธรรม การพัฒนาอย่างเสมอภาค และความเป็นผู้นำที่พร้อมปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยผ่านมุมมองกลาง ประสบการณ์ของนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้กำหนดนโยบายที่มีชื่อเสียง


1 https://covid19.who.int/
2 https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf
3https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/COVID19/Unlocking_the_lockdown_UNWomen_2020.pdf