งานที่ผ่านไปแล้ว

The International Virtual Forum: Resilient Leadership in Practice
11 มิถุนายน 2021

ดร. กิริฏา เริ่มทำงานที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยอิสระชั้นนำในประเทศไทยในปี 2558  ปัจจุบัน ดร. กิริฎาเป็นผู้อำนวยการโครงการ TDRI Economic Intelligence Service (EIS) ซึ่งเป็นโครงการสำหรับสมาชิกจากภาคธุรกิจของ TDRI  ดร. กิริฎาเป็นผู้ดูแลการเตรียมข้อมูลสำหรับการสัมมนารายเดือนที่จัดขึ้นเพื่อบริษัทที่เป็นสมาชิก โดยหัวข้อต่างๆ มีความเกี่ยวข้องและเป็นที่สนใจของแวดวงธุรกิจ  ดร. กิริฏา มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการติดตามและการวิเคราะห์พัฒนาการต่างๆ ของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ, ผลกระทบของโรคระบาดโควิด 19, การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร, และประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี

ในปี 2542-2558 ดร. กิริฏา ดำรงตำแหน่งนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสที่ Macroeconomics and Fiscal Policy Management Global Practice และเป็นนักเศรษฐศาสตร์ประจำประเทศไทยของกลุ่มธนาคารโลก (The World bank Group) สำหรับการทำงานของ ดร. กิริฏาในประเทศไทยนั้นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินพัฒนาการทางเศรษฐกิจ, บรรยากาศการลงทุน, ความสามารถในการแข่งขัน, ผลกระทบของอุทกภัย ปี 2554 และการปฏิรูปภาครัฐ ดร. กิริฏายังเป็นผู้เขียนรายงาน Thailand Economic Monitor ของ World Bank (ปี 2546-2558) ซึ่งเป็นรายงานราย 6 เดือนที่มีผู้สนใจดาวน์โหลดและนำไปใช้อ้างอิงมากที่สุดฉบับหนึ่งในประเทศไทย

ดร.กิริฏามีประสบการณ์สูงในระดับภูมิภาคจากการที่เคยทำงานที่ประเทศสปป.ลาว, กัมพูชา และเอเชียใต้ ปัจจุบันเป็นผู้เขียนรายงานราย 6 เดือนเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ในปี 2553 ดร. กิริฎาได้ไปปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งเธอทำงานเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในภูมิภาคต่างๆ ของเอเชียตะวันออกและเป็นผู้เขียนบทความเกี่ยวกับประมาณการแนวโน้มความเคลื่อนไหวทางการเงินในภูมิภาคเอเชียใต้

เนื่องด้วยการที่ ดร. กิริฏา เป็นที่ยอมรับในวงการเศรษฐศาสตร์และธุรกิจในประเทศไทย ทำให้ได้รับเชิญออกสื่อต่างๆ อยู่เป็นประจำ, ร่วมปาฐกถาในเวทีระดับสูงทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน และยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรของหลักสูตรผู้บริหารต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ยังเคยขึ้นพูดบนเวที TED Talk ในงาน TED x ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยในปี 2561

ดร. กิริฎาได้รับปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Cornell (สหรัฐอเมริกา)