งานที่ผ่านไปแล้ว

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยุติธรรม (Innovation and Technology for Justice)
11 มกราคม 2019 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพ

David Kennedy เป็น Manley O. Hudson Professor of Law และเป็นผู้อำนวยการ (Faculty Director) ของ Institute for Global Law and Policy ที่ Harvard Law School ซึ่ง Dr. Kennedy เป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศ นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีด้านกฎหมาย กฎหมายและการพัฒนา และกฎหมายยุโรปมาตั้งแต่ปี 2524 Dr. Kennedy ได้รับปริญญาเอก (Ph.D.) จาก Fletcher School, Tuffs University และปริญญาทางกฎหมาย (J.D.) จาก Harvard

Dr. Kennedy ได้เขียนบทความไว้มากมายเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศและธรรมาภิบาลโลก นอกจากจะทำงานเป็นนักกฎหมายและที่ปรึกษาแล้ว Dr. Kennedy ยังทำงานซึ่งเป็นโครงการระหว่างประเทศมากมายทั้งในภาคการพาณิชย์และภาครัฐ ซึ่งรวมทั้งการทำงานกับองค์การระหว่างประเทศต่างๆ

Dr. Kennedy เคยเป็นประธานและสมาชิกของสภาที่ปรึกษา Global Advisory Council on Global Governance ของ World Economic Forum และในปี 2554 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาชาวต่างประเทศของคณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง ปัจจุบัน Dr. Kennedy เป็นสมาชิกของคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย