งานที่ผ่านไปแล้ว

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยุติธรรม (Innovation and Technology for Justice)
11 มกราคม 2019 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพ

ดร. เคนเนดี้ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายและนโยบายระดับโลก (Institute for Global Law and Policy) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยได้สอนในวิชากฎหมายระหว่างประเทศ นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีกฎหมาย และกฎหมายกับการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้เป็นที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ดร. เคนเนดี้ มีผลงานวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการตีพิมพ์จำนวนมาก โดยเป็นงานที่ผสมผสานทั้งวิธีการทางสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางเชิงนโยบาย นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในโครงการระหว่างประเทศทั้งของรัฐบาล องค์การสหประชาชาติ คณะกรรมาธิการยุโรป และภาคเอกชน ในปี พ.ศ.2554 ดร. เคนเนดี้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งประเทศไทย และปัจจุบันยังเป็นสมาชิกของคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (Asian Peace and Reconciliation Council)