งานที่ผ่านไปแล้ว

The International Virtual Forum: Resilient Leadership in Practice
11 มิถุนายน 2021

ดร.อนรรฆ เสรีเชษฐพงษ์ เป็นนักเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ของโครงการการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme-UNDP) มีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้มต่างๆที่สำคัญต่อการพัฒนา ตลอดจนขับเคลื่อนโครงการการเสริมสร้างระบบการเงินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Integrated National Financing Framework) ที่ผ่านมา ดร.อนรรฆ ได้ร่วมจัดทำการศึกษาของสหประชาชาติ เรื่อง การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของโควิด 19 ในประเทศไทย ก่อนเข้ารับตำแหน่งใน UNDP ดร.อนรรฆ ได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสและ Assistant Vice President ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน และเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF และธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.อนรรฆ เรียนจบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล