งานที่ผ่านไปแล้ว

สานพลังมนุษยธรรม..สร้างสรรค์ความยุติธรรม
23 สิงหาคม 2019 Arnoma Grand Bangkok Hotel
08.30 – 9.30
ลงทะเบียน ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3
9.30 – 9.45
แนะนำหลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาสำหรับผู้บริหาร (RoLD)
9.45 – 10.15
กล่าวเปิดงานหัวข้อ “ความร่วมมือที่สร้างสรรค์ สู่สังคมที่เป็นธรรม”

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

10.15 – 10.45
บรรยายพิเศษเรื่อง “ความยุติธรรมด้วยพลังมนุษยธรรม”

โดย นางทิชา ณ นคร

ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก

10.45 – 12.00
“เรื่องเล่าความยุติธรรม จากสายตาประชาชนโดย
 1. นายกิตติ สิงหาปัด  ผู้ประกาศข่าว รายการข่าว 3 มิติสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 2. นางสิรินยา บิชอฟ (ซินดี้)  นักแสดง นางแบบ พิธีกร นักธุรกิจและผู้ก่อตั้งแคมเปญ DontTellMeHowToDress
 3. ศ.นพ. อนันต์ ศรีเกียรติขจร  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 4. นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 5. นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 6. ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
12.00 – 13.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.15
“ความหลากหลายที่สร้างสรรค์… สู่นวัตกรรมเพื่อสังคม”

โดย นาย เทพชัย แซ่หย่อง

ที่ปรึกษา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

13.15 – 14.15
การเสวนาเรื่อง “ครอบครัวที่พักพิงอันปลอดภัย
  1. นางสาววรภัทร แสงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และศูนย์พึ่งได้ (OSCC) โรงพยาบาลปทุมธานี กระทรวงสาธารณสุข
  2. นางอนงค์รัตน์ คงลาภ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  3. รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

ดำเนินรายการโดย  นางสาวมณฑิรา นาควิเชียร เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ UN Women

14.15 – 15.15
การเสวนาเรื่อง “ลดความเหลื่อมล้ำด้วยศักยภาพทางดิจิทัล”
  1. นางอรอุมา วัฒนะสุข ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์  ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  2. ดร.ภูมิ ภูมิรัตน กรรมการผู้จัดการ KQ Consulting Co.,Ltd
  3. นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ  Chief Data Scientist and VP of Data Innovation Lab, Sertis Corp
  4. นางสาวธิษณา ธิติศักดิ์สกุล  กรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โนบูโร แพลตฟอร์ม จำกัด

ดำเนินรายการโดย นาย ธนะชัย สุนทรเวช ผู้ก่อตั้ง สำนักพิมพ์ก้อนเมฆ

15.15 – 15.30
รับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.30
การเสวนาเรื่อง “เยาวชนกับวัฒนธรรมการเคารพกติกาและระบบศึกษาภิบาล” โดย
  1. ผศ.ดร. ธานี ชัยวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. รศ. ดร. สุรินทร์ คำฝอย  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (รอยืนยัน)
  3. นาย อิสดอร์ เรโอด์  ผู้ช่วยประธานและผู้ประสานงานโครงการพัฒนาชนบท มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
  4. พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ดำเนินรายการโดย ดร. รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

16.30 – 17.00
สรุปและกล่าวปิดการเสวนา

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ:

 • กำหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดกำหนดการ (PDF)