งานที่ผ่านไปแล้ว

แนวทางใหม่เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นธรรมด้วยหลักนิติธรรม (Envisioning Transformative Social Justice)
24 กรกฎาคม 2018 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
“แนวทางใหม่เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นธรรมด้วยหลักนิติธรรม” 
(Envisioning Transformative Social Justice)
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

08.30 – 09. 30
ลงทะเบียน ณ ห้องนภาลัยบอลรูม และรับประทานอาหารว่าง
09.30 – 10.00
แนะนำหลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาสำหรับผู้บริหาร
(TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development: RoLD)
10.00 – 10.30
กล่าวเปิดงานหัวข้อ “Practices on Innovation to Enhance Social Justice”
โดย
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

  ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกาในสังคมไทย

10.30 – 12.00
บรรยายพิเศษเรื่อง “Fostering Culture of Lawfulness: A Way Forward for Thailand”

โดย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี ชัยวัฒน์

  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์

  คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • นางสาวเอด้า จิรไพศาลกุล

  กรรมการผู้จัดการ เทใจดอทคอม

 • นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อธีนา เอเชีย จำกัด

12.00 – 13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน  the Pavillion ชั้น 1

การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงในระบบเศรษฐกิจอนาคต

13.00 – 13.30
บรรยายพิเศษเรื่อง “Journey of Alternative Credit Scoring”
 • คุณกุลนรัตน์ สามัคคีนิชย์,CFA

  Director – Indochina, LenddoEFL

13.30 – 14.30
เสวนาเรื่อง “Financial Inclusion for Future Economy”
 • นายบัญชา มนูญกุลชัย

  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • นายปิ่นสาย  สุรัสวดี

  ผู้อำนวยการ กองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

 • ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

  CEO, iTAX

 • นายสุรพล โอภาสเสถียร

  ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

 • ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ดำเนินรายการโดย
 • ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม

  นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association

 

14.30 – 14.50
พักรับประทานอาหารว่าง

การเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม

14.50 – 15.20
บรรยายพิเศษเรื่อง “A Case Study: Singapore’s Rehabilitation and Reintegration of Ex-offenders”
โดย
 • นาย Ng Gee Tiong

  Director for Planning and Organizational Development, Singapore Corporation of Rehabilitative Enterprises (SCORE)

15.20 – 16.20
เสวนาเรื่อง “Culture of Social Reintegration in Thailand”
 • นางสาวเข็มอัปสร สิริสุขะ

  วิชาชีพอิสระและนักรณรงค์สิ่งแวดล้อม

 • นางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา

  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์

  รองอธิบดี กรมราชทัณฑ์

 • นางสาวชลธิช ชื่นอุระ

  หัวหน้ากลุ่มโครงการ IBR สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย
 • ดร.กฤษฎา บุญชัย

  หน่วยปฏิบัติการวิจัยสังคมชาวนาร่วมสมัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

16.20 – 16.30
สรุปและกล่าวปิดการประชุม
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

  ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (PDF)