งานที่ผ่านไปแล้ว

TIJ-UNODC PUBLIC FORUM: PEOPLE-CENTRED JUSTICE SOLUTIONS
25 สิงหาคม 2023

TIJ-UNODC PUBLIC FORUM:
PEOPLE-CENTRED JUSTICE SOLUTIONS

การสร้างความเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังต่อระบบยุติธรรมทางอาญายุคใหม่

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 | เวลา 13:30 – 16:30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่
ชั้น 2 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

TimeAgenda
12:30 – 13:30 น.

ลงทะเบียน (สำหรับการประชุม ณ TIJ)

13:15 – 13:30 น.

รับผู้เข้าร่วมประชุมทาง Zoom เข้าสู่ระบบการถ่ายทอด

13:30 – 14:00 น.

กล่าวต้อนรับ โดย

  • Naoki Sugano
    เจ้าหน้าที่ป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา UNODC
  • โสมนัส เจือศรีกุล
    ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากรเพื่อการยุติธรรม
    สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
14:00 – 14:30 น.

รอด หรือ ร่วง: นโยบายภาครัฐกับการแก้ปัญหาหลอกให้โอน
Success or Failure? State Policy Tackling Call Center Gangs

ผู้เข้ารับการอบรม iCPCJ 2023

14:30 – 15:00 น.

กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเพื่อลดโอกาสในการกระทำความผิด

Understanding the Judicial Ecosystem in Caring for Psychiatric Patients: Identifying Possible Ways to Prevent Crimes

ผู้เข้ารับการอบรม iCPCJ 2023

15:00 – 15:30 น.

สานรักษ์โมเดล: พลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำของผู้ติดยาเสพติด

SANRAK Model: Community Power and Comprehensive Innovation to Reduce Recidivism among Drug Offenders

ผู้เข้ารับการอบรม iCPCJ 2023

15:30 – 16:15 น.

ถาม-ตอบ

16:15 – 16:25 น.

กล่าวสรุปและขอบคุณ โดย
ดร.พิเศษ สอาดเย็น 

ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

วิดีโอบันทึกการเสวนา

TIJ-UNODC Public Forum: People-centred Justice Solutions

หมายเหตุ

  1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  2. ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยและมีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 66