งานที่ผ่านไปแล้ว

มุ่งมั่นฟันฝ่าอนาคต: กำหนดนิยามความอยุติธรรมบนโลกดิจิทัล
17 มิถุนายน 2022 Zoom Meeting

กำหนดการ

15:00 – 15:10 น.
แนะนำงานเวทีสาธารณะและภาพรวมงานในครั้งนี้

โดย วิทยากรกระบวนการประจำหลักสูตร RoLD (RoLD Program Facilitator)

15:10 – 15:25 น.
สุนทรพจน์เปิดงานเสวนา

โดย ดร.พิเศษ สอาดเย็น
ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

15:25 – 16:10 น.
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “แนวโน้มโลกดิจิทัลและกำหนดนิยามจักรวาลนฤมิต”
(45 นาที)

โดย คุณปฐมา จันทรักษ์
กรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย

16:10 – 17:40 น.
ค้นหา: นำเสนอแนวคิดจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษา (Problem Lab Workshop)
(90 นาที)

โดย ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ TIJ-IGLP International Workshop
ดำเนินการอภิปรายโดย คุณปริชา ดวงทวีทรัพย์
ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

17:40 – 18:00 น.
— ช่วงพักการเสวนา –
18:00 – 19:30 น.
การอภิปราย หัวข้อ “หลักการเบื้องต้นเพื่อการทบทวนระบบกำกับในยุคดิจิทัล”
(90 นาที)

โดย
– ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– คุณสฤณี อาชวานันทกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ป่าสาละ จำกัด
– คุณชนกานต์ เมืองมั่งคั่ง ผู้จัดการการลงทุน กลุ่มธุรกิจเงินร่วมลงทุน SCB 10X
ดำเนินการอภิปรายโดย คุณกันต์รวี กิตยารักษ์ ผู้จัดการโครงการ สำนักงานนวัตกรรมด้านความยุติธรรม สถาบันเพื่อการยุติธรรม แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

19:30 – 20:30 น.
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “หลักนิติธรรมและโลกอนาคต”
(60 นาที)

โดย ศาสตราจารย์โจธี่ ราจาห์
ศาสตราจารย์วิจัย American Bar Foundation

20:30 – 20:45 น.
บทส่งท้ายและกล่าวปิดการเสวนา

โดย ดร.อณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์
รองผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)