งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

สูจิบัตร
คำกล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับ
Generic placeholder image
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คำกล่าวเปิดการประชุม
Generic placeholder image
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ปาฐกถานำ
Generic placeholder image
Mr. Martin Hart-Hansen

Deputy Resident Representative, United Nations Development Programme (UNDP) in Thailand

Generic placeholder image
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ปาฐกถา

กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา

Generic placeholder image
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล การนำเสนอ

กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา

Generic placeholder image
Dr. Sandro Calvani

Senior Advisor on Strategic Planning, Mae Fah Luang Foundation (under Royal Patronage), Bangkok, Thailand

Generic placeholder image
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Generic placeholder image
ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล : การนำเสนอ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

Generic placeholder image
Mr. Ulrich Zachau

Country Director for Southeast Asia, The World Bank

เสวนา คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนด้วยหลักนิติธรรม: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
Generic placeholder image
นายชลธิศ สุรัสวดี

อธิบดีกรมป่าไม้

Generic placeholder image
นายจักรพงษ์ มงคลคีรี

อดีตผู้ใหญ่บ้านห้วยปลาหลด

Generic placeholder image
นายสำรวย ผัดผล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง

Generic placeholder image
ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

เสวนา การพัฒนาระบบหนี้ที่เป็นธรรมในสังคมนิติธรรม
Generic placeholder image
นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล

กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด

Generic placeholder image
พ.ต.ท. วิชัย สุวรรณประเสริฐ

เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม

Generic placeholder image
ดร. สุนทรียา เหมือนพะวงศ์

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลฎีกา

Generic placeholder image
นายธิปไตร แสละวงศ์

นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

เสวนา ทางเลือกสาหรับเทคโนโลยีก้าวกระโดดด้วยหลักนิติธรรมและ Regulatory Sandbox
Generic placeholder image
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Generic placeholder image
ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

Generic placeholder image
นพ. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

Generic placeholder image
นพ. เขตต์ ศรีประทักษ์

ประธานองค์กรแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก