งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

วิดีโอจะเพิ่มในภายหลัง