TIJ Academy ร่วมมือกับ UNODC  จัดเวทีสาธารณะเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการส่งเสริมความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (TIJ-UNODC Public Forum : People-Centred Justice Solutions)  ภายใต้หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม” หรือ iCPCJ 

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคมนี้ เวลา 13:30 – 16:30 น. 

ณ ห้อง Conference Hall ชั้น 2 อาคารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  

เวทีสาธารณะครั้งนี้ ทุกคนจะได้รับประสบการณ์ใหม่และร่วมแลกข้อเสนอร่วมกันเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงอาชญากรรม ผ่านการรับฟังโครงการที่นำเสนอข้อเกี่ยวกับการส่งเสริมความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางจากผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร iCPCJ 2023

โดยมีโครงการนำเสนอดังต่อไปนี้ 

  1. รอด หรือ ร่วง: นโยบายภาครัฐกับการแก้ปัญหาหลอกให้โอน
  2. กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเพื่อลดโอกาสในการกระทำความผิด
  3. สานรักษ์โมเดล: พลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำของผู้ติดยาเสพติด

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ที่นี่