วิทยากร

สานพลังมนุษยธรรม..สร้างสรรค์ความยุติธรรม23 สิงหาคม 2019 Arnoma Grand Bangkok Hotel

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิรูปศาลและความยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน และได้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมในการปรับปรุงระบบศาลไทยจากการที่มีบทบาทอยู่ในองค์กรระดับชาติหลายองค์กร เป็นที่ทราบกันดีว่า ดร.กิตติพงษ์ เป็นหนึ่งในผู้ที่สนับสนุนให้การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยมุ่งไปสู่วิถีทางที่ถูกต้องแห่งกฎหมายและหลักนิติธรรม และให้มีการริเริ่มนำเอาความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และโปรแกรมยุติธรรมชุมชนไปดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จ  ในด้านสันติภาพและการปรองดอง ดร. กิตติพงษ์ ทำงานอย่างมุ่งมั่นอยู่ในคณะกรรมการเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติซึ่งมีจุดรวมความสนใจอยู่ที่เรื่องความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้ และในคณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง หลังจากได้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมมาเป็นเวลา 6 ปี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดร. กิตติพงษ์ได้มาเริ่มบทบาทใหม่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่มีจุดประสงค์ในการส่งเสริม การวิจัย และการทำกิจกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถตามมาตรฐานและบรรทัดฐานเกี่ยวกับความยุติธรรมของสหประชาชาติ ปัจจุบัน ดร. กิตติพงษ์ เป็นที่ปรึกษาพิเศษของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ดร. กิตติพงษ์ได้รับปริญญาเอก (J.S.D.) จาก Stanford Law School ปริญญาโท (LL.M.) จาก Harvard Law School จบหลักสูตรเนติบัณฑิตไทยของเนติบัณฑิตยสภา ได้รับปริญญาโท (LL.M) จาก Cornell Law School และปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

นางทิชา ณ นคร

เป็นผู้รณรงค์และสนับสนุนการปกป้องสิทธิของเด็ก เยาวชน และผู้หญิง ในฐานะผู้อานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นศูนย์คุมประพฤติภายใต้กระทรวงยุติธรรมสาหรับฟื้นฟูเด็กที่ต้องข้อหาในวัยเยาว์ เป็นการริเริ่มงานเยียวยาแก้ไขเด็กที่ศาลพิพากษาว่ามีความผิด โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เด็กตระหนักคุณค่าของตนเองซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้กลับคืนสู่สังคม
ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ มีบทบาทผลักดันให้ประชาชนทั้งหญิงชายมีส่วนร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 รวมทั้งเป็นผู้นาในการติดตามตรวจสอบการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะประเด็นผู้หญิงและเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ ต่อสู้กับการถูกข่มขู่คุกคามจากผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนและผู้มีอิทธิพล
ล่าสุดมีบทบาทรณรงค์ให้เห็นปัญหาของผู้หญิงและเด็กในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจเพื่อฟื้นฟูจากความเจ็บปวดและการพลัดพราก
มีความคาดหวังอยากให้มีการบรรจุหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง “สิทธิและบทบาททางเพศ” สอดแทรกกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิทางเพศให้เด็กและเยาวชนได้รู้ เพื่อปกป้องและพิทักษ์สิทธิของตนและเพื่อนรอบข้าง

นายกิตติ สิงหาปัด

ผู้ประกาศข่าว รายการข่าว 3 มิติสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

นางสิรินยา บิชอฟ (ซินดี้)

นักแสดง นางแบบ พิธีกร นักธุรกิจและผู้ก่อตั้งแคมเปญ DontTellMeHowToDress

ศ.นพ. อนันต์ ศรีเกียรติขจร

คณบดี คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

นางอนงค์รัตน์ คงลาภ

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

รศ.นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

นางสาววรภัทร แสงแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และศูนย์พึ่งได้ (OSCC) โรงพยาบาลปทุมธานี กระทรวงสาธารณสุข

นางอรอุมา วัฒนะสุข ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์

ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ

Chief Data Scientist and VP of Data Innovation Lab, Sertis Corp

นางสาวธิษณา ธิติศักดิ์สกุล

กรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โนบูโร แพลตฟอร์ม จำกัด

ผศ.ดร. ธานี ชัยวัฒน์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร. สุรินทร์ คำฝอย

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นาย อิสดอร์ เรโอด์

ผู้ช่วยประธานและผู้ประสานงานโครงการพัฒนาชนบท มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

เทพชัย แซ่หย่อง

ที่ปรึกษา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ดร.ภูมิ ภูมิรัตน

กรรมการผู้จัดการ KQ Consulting Co.,Ltd