วิทยากร

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยุติธรรม11 มกราคม 2019 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิรูปศาลและความยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน และได้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมในการปรับปรุงระบบศาลไทยจากการที่มีบทบาทอยู่ในองค์กรระดับชาติหลายองค์กร เป็นที่ทราบกันดีว่า ดร.กิตติพงษ์ เป็นหนึ่งในผู้ที่สนับสนุนให้การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยมุ่งไปสู่วิถีทางที่ถูกต้องแห่งกฎหมายและหลักนิติธรรม และให้มีการริเริ่มนำเอาความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และโปรแกรมยุติธรรมชุมชนไปดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จ  ในด้านสันติภาพและการปรองดอง ดร. กิตติพงษ์ ทำงานอย่างมุ่งมั่นอยู่ในคณะกรรมการเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติซึ่งมีจุดรวมความสนใจอยู่ที่เรื่องความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้ และในคณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง หลังจากได้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมมาเป็นเวลา 6 ปี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดร. กิตติพงษ์ได้มาเริ่มบทบาทใหม่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่มีจุดประสงค์ในการส่งเสริม การวิจัย และการทำกิจกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถตามมาตรฐานและบรรทัดฐานเกี่ยวกับความยุติธรรมของสหประชาชาติ ปัจจุบัน ดร. กิตติพงษ์ เป็นที่ปรึกษาพิเศษของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ดร. กิตติพงษ์ได้รับปริญญาเอก (J.S.D.) จาก Stanford Law School ปริญญาโท (LL.M.) จาก Harvard Law School จบหลักสูตรเนติบัณฑิตไทยของเนติบัณฑิตยสภา ได้รับปริญญาโท (LL.M) จาก Cornell Law School และปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

David Kennedy

David Kennedy เป็น Manley O. Hudson Professor of Law และเป็นผู้อำนวยการ (Faculty Director) ของ Institute for Global Law and Policy ที่ Harvard Law School ซึ่ง Dr. Kennedy เป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศ นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีด้านกฎหมาย กฎหมายและการพัฒนา และกฎหมายยุโรปมาตั้งแต่ปี 2524 Dr. Kennedy ได้รับปริญญาเอก (Ph.D.) จาก Fletcher School, Tuffs University และปริญญาทางกฎหมาย (J.D.) จาก Harvard

Dr. Kennedy ได้เขียนบทความไว้มากมายเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศและธรรมาภิบาลโลก นอกจากจะทำงานเป็นนักกฎหมายและที่ปรึกษาแล้ว Dr. Kennedy ยังทำงานซึ่งเป็นโครงการระหว่างประเทศมากมายทั้งในภาคการพาณิชย์และภาครัฐ ซึ่งรวมทั้งการทำงานกับองค์การระหว่างประเทศต่างๆ

Dr. Kennedy เคยเป็นประธานและสมาชิกของสภาที่ปรึกษา Global Advisory Council on Global Governance ของ World Economic Forum และในปี 2554 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาชาวต่างประเทศของคณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง ปัจจุบัน Dr. Kennedy เป็นสมาชิกของคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย

นายชีพ จุลมนต์

นายชีพ จุลมนต์ เกิดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 1954  จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยรามคําแหง และปริญญาโทจากคณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

นายชีพ จุลมนต์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา ซึ่งประวัติการทำงานเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ เช่น ผู้พิพากษาศาลจังหวัดทุ่งสง, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่, ผู้พิพากษาศาลแพ่ง, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแพ่ง, ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา, ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลาย, รองประธานศาลอุทธรณ์, อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3, ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 และรองประธานศาลฎีกา 

 

ดร. แมตตี้ จุทเซ่น

ดร. แมตตี้ จุทเซ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันยุโรปเพื่อการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม (European Institution for Crime Prevention and Control-HEUNI) ดร. จุทเซ่น ได้เป็นผู้แทนของประเทศฟินแลนด์ในทีประชุมสหประชาชาติ คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังเป็นหัวหน้าคณะเจรจาของฟินแลนด์ในเวทีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  ดร. แมตตี้ จุทเซ่น มีผลงานวิชาการมากกว่าสองร้อยผลงานในด้าน การป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา การเปรียบเทียบกฎหมายอาญาและความร่วมมือระหว่างประเทศ

Prof. Sheila Jansanoff

Sheila Jasanoff is Pforzheimer Professor of Science and Technology Studies at the Harvard Kennedy School. A pioneer in her field, she has authored more than 120 articles and chapters and is author or editor of more than 15 books, including The Fifth Branch, Science at the Bar, Designs on Nature, and The Ethics of Invention. Her work explores the role of science and technology in the law, politics, and policy of modern democracies. She founded and directs the STS Program at Harvard; previously, she was founding chair of the STS Department at Cornell. She has held distinguished visiting appointments at leading universities in Europe, Asia, Australia, and the US. Jasanoff served on the AAAS Board of Directors and as President of the Society for Social Studies of Science. She is a member of the Council on Foreign Relations. Her honors include a Guggenheim Fellowship, the University of Ghent Sarton Chair, an Ehrenkreuz from the Government of Austria, and membership in the Royal Danish Academy. She holds AB, JD, and PhD degrees from Harvard, and an honorary doctorate from the University of Twente.

ปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา

With over 17 years of experience in the finance, technology, media and telecom industries, and extensive international experience, he is an expert of new business development, product innovation, marketing and partnerships.

Prior to joining True Money, Punnamas was the Director of Mobile Financial Services of SingTel Group in Singapore. He started a new retail bank, targeting digital consumers with innovative customer-centric propositions whilst integrating personal financial services and embarking in M-commerce. Punnamas is extremely passionate about start-ups and building new businesses with a proven record of success. He is an entrepreneurial and result-driven individual who enjoys problem-solving and people and team development. He received his Executive MBA from the Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University, and his BSEE Electrical Engineering degree from the University of Washington in Seattle, USA.

ดร.สิตา สัมฤทธิ์

An avid advocate for women’s rights and gender justice, Dr. Sita Sumrit has worked on women empowerment for more than ten years with international organisations, NGOs and academic institutions. Her areas of work include women’s access to justice, gender and sustainable development, women political leadership and elimination of violence against women and girls. She used to work at The Thailand Institute of Justice (TIJ) as a Chief of Women and Children Empowerment before moving to her current post. Prior to TIJ, she was a regional research advisor for Oxfam Asia Regional Office, a gender officer, supporting Gender Equality Law, at the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (UN FAO) in Vietnam and consultant to various development projects in Asia. She represented Thailand at the US-ASEAN Women Leadership Forum in 2016 and was awarded the Human Development Academic Fellowship for Asia and the Pacific on Women Empowerment from UNDP in 2008. Sita received her PhD and Mphil from University of Cambridge and an MSc from the London School of Economics and Political Science.

Helena Alviar

As an expert in feminist approaches to law and development, Helena Alviar has been invited to teach and speak to audiences around the world. She has published articles in the United States and Latin America, and has been awarded with the Colfuturo Scholarship, a Fulbright Fellowship, the Enrique Low Murtra Scholaship, the Lewis Fellowship, and the Byse Fellowship.

Lucie White

Lucie White is the Louis A. Horvitz Professor of Law at Harvard Law School and Executive Committee member of the Harvard Center for African Studies. After working for two decades on critical lawyering and client voice in the context of US poverty, she turned to the issue of extreme poverty in sub-Saharan Africa. Thus, for a decade she has worked with Ghanaian partners on an interdisciplinary Right to Health project that challenges the ways that Ghana’s health finance system contributes to economic and social inequality. She has been a Fulbright Senior Africa Scholar, a Carnegie Scholar on Teaching and Learning, a scholar in residence at the Harvard Divinity School, and a Bunting Scholar at Radcliffe College. In 2006, with support from the Rockefeller Foundation’s Bellagio Center, she initiated “Stones of Hope,” a collaboration among African human rights activists and distinguished human rights scholars to examine African innovations in Economic and Social Rights advocacy. This project culminated in a recent book, L. White and J. Perelman eds., Stones of Hope: African Lawyers Use Human Rights to Challenge Global Poverty (Stanford University Press, 2010).

Vasuki Nesiah

Nesiah is a legal scholar with a focus on public international law. Her main areas of research include the law and politics of international human rights and humanitarianism, with a particular focus on transitional justice. She has published widely on the history and politics of human rights, humanitarianism, international criminal law, international feminisms and colonial legal history. These continue to be areas of research and writing but the primary focus of her current research is reparations. A volume which she co-edited with Luis Eslava and Michael Fakhri, A Global History of Bandung and Critical Traditions in International Law will be published by Cambridge University Press later this year. This work reflects her continued interest in critical approaches to international law that find their intellectual and political home in the global south and in the grappling with decolonization. She is one of the founding members of the Third World Approaches to International Law (TWAIL) and has continued as an active participant in this global network of scholars for over two decades. Nesiah teaches human rights, law and social theory, and the politics of war and memory at NYU. She also continues as core faculty in Harvard Law School’s Institute for Global Law and Policy (IGLP); In this capacity she has taught for six years in the IGLP summer and winter workshops in Cambridge, Doha, Capetown, Madrid and Bangkok. Currently, she is also a Senior Fellow at Melbourne Law School where she taught a course on human rights, gender and development in a visiting capacity. Prior to joining Gallatin, Professor Nesiah taught in the International Relations and Gender Studies concentrations at Brown University where she also served as Director of International Affairs. Formerly, she taught at the School of International and Public Affairs at Columbia University. She serves on the international editorial committees of the journals Feminist Legal Studies and the London Review of International Law and on the International Advisory Board of the Institute of International Law and the Humanities at the University of Melbourne; she is also an Associate Fellow with the Asia Society in New York. Before entering the academy full time, Professor Nesiah spent over seven years in practice at the International Center for Transitional Justice (ICTJ), where she worked on law and policy issues in the field of post-conflict human rights for over seven years. Originally from Sri Lanka, she earned her BA in Philosophy and Government at Cornell University, was a visiting student in the Philosophy, Politics, and Economics Program at Oxford University, and earned her JD and SJD, an interdisciplinary doctorate in public international law, at Harvard Law School. She was awarded a fellowship for a post-doctoral program in human rights at Columbia Law School.

Kerry Rittich

Kerry Rittich teaches and writes in the areas of international law and international institutions, law and development, human rights, labour law, and critical and feminist theory. Among her publications are Recharacterizing Restructuring: Law, Distribution and Gender in Market Reform (The Hague: Kluwer Law International, 2002); (with Joanne Conaghan, University of Kent), Labour Law, Work and Family: Critical and Comparative Perspectives, (Oxford University Press, 2005); “Core Labour Rights and Labour Market Flexibility: Two Paths Entwined?”, Permanent Court of Arbitration/Peace Palace Papers, Labor Law Beyond Borders: ADR and the Internationalization of Labor Dispute Resolution, (Kluwer Law International, 2003) and “The Future of Law and Development: Second Generation Reforms and the Incorporation of the Social” in David M. Trubek and Alvaro Santos eds., The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2006). In 2004, she completed a report for the Law Commission of Canada entitled, Vulnerable Workers: Legal and Policy Issues in the New Economy. She obtained an LL.B. from the University of Alberta in 1992, and an SJD from Harvard University in 1998. In 1992-93, she served as Law Clerk to Madame Justice Claire L’Heureux-Dubé at the Supreme Court of Canada. Professor Rittich has been the Mackenzie King Visiting Professor of Canadian Studies at Harvard Law School and the Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University and a fellow at the European University Institute.

Dr. Panachit Kittipanya-ngam

Panachit is presently CEO of AccRevo, an accounting service startup in Bangkok. Academically, he serves as a Director of Institute for Developing Entrepreneurship and Future Workforces at Dhurakij Pundit University. Formerly, Panachit was the Director of Innovation Department, an electronic Government agency (EGA) responsible for driving digital innovation for the Thai government. His role at EGA was to draft a roadmap, drive policies and implement platforms for innovative government services such as the Open data API, Big data Services, Digital Service Standard and future planning. He has vast experience in developing digital platform strategies for business, strategy implementation, and product & services innovation and commercialization using creative marketing and partnership strategy for B2B, B2C and B2B2C. Other current positions include appointments as the Advisor for the Sub-committee on Industry, the National Legislative Assembly, the Deputy Chair of the National Working Committee on Startup Infrastructure Development, and a lecturer on Managing Information System for the MBA program at Bangkok University. He holds a B.Eng. in Electrical Engineering, Telecommunication Engineering, from Chulalongkorn University, a M.Eng. in Electrical Engineering, majoring in Digital Signal Processing, from Chulalongkorn University, and a Ph.D. in Computer Vision, from the University of Manchester.

ศาสตราจารย์ โอซามา ซิดดิค

Dr. Osama Siddique is a legal scholar, policy reform advisor and author. He is an Associate Fellow at the Institute of Development and Economic Alternatives (IDEAS), Lahore, Pakistan. He has also worked as an Associate Professor of Law & Policy and was the founding head of department (2005-2007) at Lahore University of Management Sciences (LUMS), Lahore, Pakistan. Dr. Siddique has extensive experience in research and policy work in the fields of law and public policy. He has several scholarly publications in international academic journals in the areas of comparative constitutional law, law and development, legal history, human rights, legal education, and justice sector reform. He has also worked extensively as a justice sector reform adviser to Pakistani courts, federal and provincial government departments, the United Nations and various international bilateral and multilateral financial institutions, including the ADB, USAID, DFID, EU, GIZ and World Bank. He is a regular participant in local and international academic conferences and policy dialogues. He has also practiced as a transactional lawyer in New York and as an advocate of the appellate courts in Pakistan. His most recent book publication is ‘Pakistan’s Experience with Formal Law: An Alien Justice’ (Cambridge: Cambridge University Press, 2013). Dr. Siddique is also currently a member of the Senior Faculty of the Institute for Global Law & Policy (IGLP) at Harvard Law School for the 2015 IGLP Workshop.

Dennis Davis

Judge Dennis Davis was educated at Herzlia School, Universities of Cape town (UCT) and Cambridge. He began teaching at UCT in 1977 and was appointed to a personal chair of Commercial Law, in 1989. Between 1991 and 1997 he was Director of the Centre for Applied Legal Studies of the University of the Witwatersrand. He held joint appointment at Wits and UCT 1995 – 1997. He was appointed a Judge of the High Court in 1998 and as President of the Competition Appeal Court in 2000. Since his appointment to the Bench, he has continued to teach constitutional law and tax law at UCT where he is an Hon. Professor of law.

Ben Hurlbut

Benjamin Hurlbut is trained in the history of modern biomedical and life sciences. His research lies at the intersection of science and technology studies, bioethics and political theory. He studies the changing relationships between science, politics and law in the governance of biomedical research and innovation in the 20th and 21st centuries. Focusing on controversy around morally and technically complex problems in areas such as human embryonic stem cell research and genomics, Hurlbut examines the interplay of science and technology with shifting notions of democracy, of religious and moral pluralism, and of public reason. He is author of Experiments in Democracy: Human Embryo Research and the Politics of Bioethics (Columbia University Press, 2017). He holds an A.B. from Stanford University, and a Ph.D. in the History of Science from Harvard University. He was a postdoctoral fellow in the Program on Science, Technology, and Society at Harvard Kennedy School.

Andrea Leiter Bockley

Andrea is a PhD candidate working on the history of international investment law in a jointly-awarded degree program between the Melbourne University and the Vienna University. Since January 2016 she is a recipient of a doc-fellowship of the Austrian Academy of Sciences awarded on a competitive basis enabling outstanding dissertation proposals. Andrea also researches and consults in the area of law and blockchain technology, with a focus on dispute resolution and the automation of decision making. Andrea will be a visiting researcher at the Institute of Global Law and Policy at Harvard Law School for the academic year 2018-2019.