งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล นักเศรษฐศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมหภาค การเงิน การธนาคาร และตลาดทุน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ โดยได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารแห่งประเทศไทยและระดับปริญญาเอกจาก Massachusetts Institute of Technology ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ เช่น ผู้บริหารส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหง่ ประเทศไทย ผชู้ ว่ ยผจู้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ดร. ซานโดร คาลวานี

เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยอาชญากรรมและความยุติธรรมระหว่างภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ หรือ UNICRI (2550-2553) ดร.ซานโดร เป็นผู้มีประสบการณ์อย่างยาวนานกับการทำงานกับสหประชาชาติและองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ UNODC ประจำภูมิภาคแคริบเบียน ประเทศโบลิเวียและประเทศโคลอมเบีย และเคยทำงานในประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 135 ประเทศ มีความเชี่ยวชาญและความสนใจในประเด็นการพัฒนาในหลายด้าน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม การพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการความขัดแย้งและความมั่นคงมนุษย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหนังสือกว่า 20 เล่มและบทความในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยโคโลราโด และมหาวิทยาลัยแคมบริจด์ ดร.ซานโดร จบการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากมหาวิทยาลัยเจนัว ประเทศอิตาลี และเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยดังกล่าว

ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล และปริญญาโท สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม รวมทั้ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลเพื่อศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในระหว่างปี พ.ศ. 2553-2558 ท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่ 22 ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายการเงิน และนโยบายระบบสถาบันการเงินของประเทศจนได้รับรางวัลสำคัญ อาทิ รางวัล Central Bank Governor of the Year for Asia จากวารสาร Emerging Markets ในเครือ Euromoney Group และรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์จากสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน ท่านมีตำแหน่งเป็นกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา และเป็นที่ปรึกษาขององค์กรธุรกิจและองค์กรการกุศลหลายแห่ง

ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Digital platform และกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับองค์กรธุรกิจ โดยเคยทำงานเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับคณะอนุกรรมการด้านอุตสาหกรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการด้านนวัตกรรมการบริการข้อมูลและวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในประเด็นนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิสาหกิจเริ่มต้นให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชนหลายแห่ง

ดร. สุนทรียา เหมือนพะวงศ์

ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญตรีและโท สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (เกียรตินิยมดี) จาก University of Münster ประเทศเยอรมนี

นพ. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันเวชศาสตร์เขตร้อน ประเทศเบลเยี่ยม มีความเชี่ยวชาญในด้านเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ครอบครัว เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลายแห่ง นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งประธานชมรมแพทย์ชนบท เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นพ. เขตต์ ศรีประทักษ์

สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ และหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อ สหราชอาณาจักร ณ Southampton University Hospital ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานองค์กรแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก กระทรวงสาธารณสุข

นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์การทำงานภาคการเงินกว่า 8 ปี โดยทำงานให้กับธนาคารด๊อยซ์ สาขาฮ่องกง และธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อนจะเปลี่ยนเส้นทางมาทำงานเขียนและงานแปลอย่างเต็มตัว ปัจจุบันเป็นนักเขียนและนักวิชาการอิสระ รวมทั้งอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลงานแปลและงานเขียนรวมกันกว่า 40 เล่มในประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมือง นอกจากนี้ยังเป็นคณะบรรณาธิการสำนักพิมพ์โอเพ่นเวิลด์ สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสำนักพิมพ์ชายขอบ

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นายจักรพงษ์ มงคลคีรี

เป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนซึ่งผลักดันให้ “ชาวเขา” อยู่ร่วมกับป่าได้ด้วยความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการสร้างห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์การเกษตรจากกระบวนการผลิตแบบวนเกษตรที่ยั่งยืน เช่น เมล็ดกาแฟอินทรีย์ที่ปลูกร่วมกับไม้ป่า เป็นต้น โดยมีชุมชนมูเซอเป็นเจ้าของกิจการทั้งหมดและยังใช้องค์ความรู้ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนากลไกตลาดและการค้าเพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับชุมชน จนทำให้ตลาดดอยมูเซอเติบโตเป็นตลาดระดับภูมิภาค นอกจากนี้ คุณจักรพงษ์ยังก่อตั้งสหกรณ์ของชุมชนชาติพันธุ์และตลาดขายปลีก เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนชาติพันธุ์อีกด้วย

นายชลธิศ สุรัสวดี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ ยังได้รับทุน ก.พ. ไปศึกษาต่อในหลักสูตร Natural Resource Management and Forest Conservation จาก Bangor University ประเทศอังกฤษ ในด้านการทำงาน เมื่อปี พ.ศ. 2551 เคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมป่าไม้ และในปี พ.ศ. 2557 ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน

นายธิปไตร แสละวงศ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการเงิน จาก Toulouse School of Economics, Toulouse Capitole University เมืองตูลูส ฝรั่งเศส และระดับปริญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะและการพัฒนา จาก Toulouse School of Economics, Toulouse 1 Capitole University เมืองตูลูส ฝรั่งเศส

นายมาร์ติน ฮันเซ่น

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 โดยก่อนหน้านี้ มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนามากว่า 15 ปี มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการฟื้นฟูภายหลังภัยพิบัติ และความขัดแย้งในประเทศ การพัฒนาศักยภาพการบริหารและกลไกสถาบัน การบริหารโครงการ และการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ เคยได้ทำงานในด้านการจัดการความเสี่ยงทางการเงินการคลังในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติทั้ง UNDP และ UNICEF ในเอเชียใต้ ได้แก่ ประเทศเนปาล ภูฏาน อินเดีย และมัลดีฟส์ นายมาร์ตินจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทในสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

นายรณพงศ์ คำนวณทิพย์

นายรณพงศ์ คำนวณทิพย์ สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้เป็นนิสิตแลกเปลี่ยน ณ J.L. Kellogg School of Management, Northwestern University รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ยาวนานทางการเมือง โดยเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญอีกหลายตำแหน่ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประธานกรรมการองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

นายสำรวย ผัดผล

เกิดในครอบครัวชาวนาและมีบิดาที่นอกจากจะเป็นชาวนาแล้วยังเป็นหมอพื้นบ้านที่ช่วยรักษาโรค และทําคลอดให้กับพี่น้องในละแวกหมู่บ้านตําบล ต่อมา คุณสํารวยเข้ารับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้าน เกษตรกรรมทั่วไป วิทยาเขตเกษตรน่าน จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ และระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และกําลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบัน ทําหน้าที่ประธานกรรมการมูลนิธิฮักเมืองน่าน และเป็นประธานสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน ซึ่งมีสมาชิกรวมกันกว่า 40 มูลนิธิในจังหวัดน่าน พร้อมกันนี้ยังเป็นผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้โจโก้ ซึ่งเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ให้กับกลุ่มโรงเรียนชาวนาภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสุนิตย์ เชรษฐา

นายสุนิตย์ เชรษฐา สำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มต้นเข้ารับราชการในสังกัดสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2519 และปฏิบัติราชการด้านข่าวกรองและความมั่นคงมาโดยตลอดจนได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2552 ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 และปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

นายอูลริค ซาเกา

เริ่มทำงานกับธนาคารโลกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531 โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และปฏิบัติการในภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียน (2546-2550) และเป็นผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศตุรกี (2550-2554) นายอูลริค ได้เริ่มงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และปฏิบัติการโครงการ (2555-2556) และรักษาการผู้อำนวยการประจำหมู่เกาะแปซิฟิก (2555) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ โดยก่อนเข้าทำงานกับธนาคารโลกเคยทำงานให้กับบริษัท McKinsey & Co และเป็นอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศ

พ.ต.ท. วิชัย สุวรรณประเสริฐ

พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ดร.กิตติพงษ์ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ด้านกฎหมายการค้าและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) และระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านมีประสบการณ์ การทำงานด้านกระบวนการยุติธรรมมายาวนานและมีบทบาทในการส่งเสริมหลักนิติธรรมและการปฏิรูปกระบวนการ ยุติธรรมมาโดยตลอด นอกจากนี้ ดร.กิตติพงษ์ เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2557 ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2548-2549) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2544-2547) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2538-2539) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รักษาการ) พ.ศ. 2549 และที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2531-2534) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (Asian Peace and Reconciliation Council – APRC) และ ประธานสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (Asian Society of International Law – AsianSIL) พ.ศ. 2557–2558 ทางด้านวิชาการ ดร. สุรเกียรติ์ เคยดำรงตำแหน่งคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535-2538 และในปัจจุบันได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยหลายแห่งรวมทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมีผลงานทางวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง มีผลงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายกับการพัฒนา เป็นผู้บรรยายในสถาบันต่างๆ เช่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, สถาบันพระปกเกล้า, TepCot เป็นต้น และเป็นผู้แสดงปาฐกถาทั้งในไทยและต่างประเทศในหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมืองและการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียอยู่เสมอ