งานที่ผ่านไปแล้ว

แนวทางการส่งเสริมหลักนิติธรรมอย่างบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 203011 มกราคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

ดร. พิเศษ สอาดเย็น

ดร.พิเศษ สอาดเย็น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเคมีจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร. พิเศษ เริ่มต้นทำงานในด้านกระบวนการยุติธรรมเมื่อปี ๒๕๔๘ และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย โดยก่อนหน้านี้เคยรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้ยังมีความสนใจในประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสถาบันการวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการในด้านนโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การปฏิรูปการศึกษา นโยบายด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และนิติเศรษฐศาสตร์  ตลอดจนมีความสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนา  ภายหลังจากเรียนจบปริญญาเอกด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ดร. สมเกียรติ เคยได้ทำงานที่สถาบันวิจัยโนมูระประเทศญี่ปุ่นในตำแหน่งนักวิจัยอาวุโสด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร. เดวิด เคนเนดี้

ดร. เคนเนดี้ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายและนโยบายระดับโลก (Institute for Global Law and Policy) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยได้สอนในวิชากฎหมายระหว่างประเทศ นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีกฎหมาย และกฎหมายกับการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้เป็นที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ดร. เคนเนดี้ มีผลงานวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการตีพิมพ์จำนวนมาก โดยเป็นงานที่ผสมผสานทั้งวิธีการทางสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางเชิงนโยบาย นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในโครงการระหว่างประเทศทั้งของรัฐบาล องค์การสหประชาชาติ คณะกรรมาธิการยุโรป และภาคเอกชน ในปี พ.ศ.2554 ดร. เคนเนดี้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งประเทศไทย และปัจจุบันยังเป็นสมาชิกของคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (Asian Peace and Reconciliation Council)

ดร. แมตตี้ จุทเซ่น

ดร. แมตตี้ จุทเซ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันยุโรปเพื่อการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม (European Institution for Crime Prevention and Control-HEUNI) ดร. จุทเซ่น ได้เป็นผู้แทนของประเทศฟินแลนด์ในทีประชุมสหประชาชาติ คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังเป็นหัวหน้าคณะเจรจาของฟินแลนด์ในเวทีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  ดร. แมตตี้ จุทเซ่น มีผลงานวิชาการมากกว่าสองร้อยผลงานในด้าน การป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา การเปรียบเทียบกฎหมายอาญาและความร่วมมือระหว่างประเทศ

นายนิโคลัส บูธ

ที่ปรึกษาด้านการป้องกันความขัดแย้ง การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

นายรพี สุจริตกุล

นายรพี สุจริตกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจาก University of Essex และปริญญาโทด้านกฎหมาย จาก University of Bristol สหราชอาณาจักร เริ่มการทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนจะมาร่วมงาน กับ ... ในช่วงปี ๒๕๓๕๒๕๔๗ 

นายรพี เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในตลาดทุนที่ยาวนาน เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหลายแห่ง เช่น กรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย กรรมการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บลจ. กสิกรไทย จำกัด ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เป็นต้น ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งสำคัญในภาครัฐคือ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายรพี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการ ...  เมือวันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ศาสตราจารย์ สิตาล คาลานทรี

ศาสตราจารย์ สิตาล คาลานทรี เป็นผู้ก่อตั้ง คลินิกวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International Human Rights Clinic) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ศูนย์เอวอนโลกด้านผู้หญิงและความยุติธรรม (Avon Global Center for Women and Justice)
แห่งมหาวิทยาลัยคอร์แนล ศาสตราจารย์สิตาล คาลานทรี มีผลงานวิชาการสำคัญในเรื่องการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในการศึกษาและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในประเด็นที่เกี่ยวกับเครือข่ายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมถึงสิทธิของสตรีในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยได้ปฏิบัติงานมาแล้วในหลากหลายประเทศ เช่น อินเดีย โคลอมเบีย และอาร์เจนตินา

ศาสตราจารย์ เอดัวรโด เอ็ม. เปญาลเวร์

ศาสตร์จารย์ เอดัวรโด เอ็ม. เปญาลเบร์ เข้าดำรงตำเเหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยคอร์แนล และสำเร็จการศึกษาในสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยล และเคยร่วมงานกับผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา ผลงานวิชาการหลายเรื่องของศาสตราจารย์ เอดัวรโด เอ็ม. เปญาลเบร์ ให้ความสำคัญกับกระบวนการยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน และผลกระทบต่อประโยชน์ของปัจเจกชนและชุมชน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ดร.กิตติพงษ์ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ด้านกฎหมายการค้าและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) และระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านมีประสบการณ์ การทำงานด้านกระบวนการยุติธรรมมายาวนานและมีบทบาทในการส่งเสริมหลักนิติธรรมและการปฏิรูปกระบวนการ ยุติธรรมมาโดยตลอด นอกจากนี้ ดร.กิตติพงษ์ เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2557 ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558