งานที่ผ่านไปแล้ว

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยุติธรรม (Innovation and Technology for Justice)
11 มกราคม 2019 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพ
08.00 – 9.00
ลงทะเบียน ห้องอโนมา บอลลูม ชั้น 3
9.00 – 9.30
เปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ

“Innovation and Technology for Justice: Strengthening the Rule of Law”

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

9.30 – 10.30
ปาฐกถาพิเศษ

หัวข้อ “Balancing Technology-driven Economy and Justice Reforms”
โดย, นายชีพ จุลมนต์
ประธานศาลฎีกา ประเทศไทย

หัวข้อ “Law and Technology”
โดย, Prof. Sheila Jasanoff
Pforzheimer Professor of Science and Technology Studies, John Kennedy School of Government at Harvard University

10.30 – 10.45
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15
Panel I “Regional Experiences”

โดย กลุ่มผู้นำรุ่นใหม่จากหลักสูตรอบรมระยะสั้นนานาชาติด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย

12.15 – 13.30
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.45
เสวนาหัวข้อ: “Improving Equality and Justice through Innovation and Technology”

โดย คุณปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา, ดร.สิตา สัมฤทธ์, Helena Alviar, Lucie White, Vasuki Nesiah, และ Kerry Rittich (ดำเนินการเสวนาโดย Prof. David Kennedy)

14.45 – 16.00
เสวนาหัวข้อ: “Using Technology to Respond to Criminal Challenges in a Borderless World”

โดย ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม, Osama Siddique, Andrea Leiter Bockley, Dennis Davis, และ Ben Hurlbut (ดำเนินการเสวนาโดย Prof. David Kennedy)

16.00 – 16.15
Rapporteur’s Summary

โดย  Dr.Matti Joutsen

ที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

16.15 – 16.30
กล่าวปิด โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ:

  • กำหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • การบรรยายและดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ คณะผู้จัดงานมีบริการแลกหูฟังแปลภาษา ณ จุดลงทะเบียน โปรดนำบัตรประชาชนมาเพื่อใช้ในการแลก

ดาวน์โหลดกำหนดการ (PDF)