งานที่ผ่านไปแล้ว

เวทีสาธารณะเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการส่งเสริมความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางภายใต้หลักสูตร iCPCJ
03 สิงหาคม 2022 Zoom Meeting
14:00 – 14:05
กล่าวต้อนรับ

นางสาวโสมนัส เจือศรีกุล
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากรเพื่อการยุติธรรม

14:05 – 14:30
การส่งเสริมความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ที่ปรึกษา TIJ และประธานที่ปรึกษาหลักสูตร iCPCJ

การกำหนดทิศทางมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศในการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายเจเรมี ดักลาส
ผู้แทนสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก UNODC

14:30 – 15:00
นโยบายส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กติดผู้ต้องขัง

Getting the Right Start: Recognizing the Rights of the Children of Prisoners

iCPCJ 2022

15:00 – 15:30
การช่วยเด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคม ด้วยเครื่องมือประเมินตามหลัก Good Lives Model

Supporting the effective reintegration of young offenders with assessment tool under the “Good Lives Model”

iCPCJ 2022

15:30 – 16:00
บ้านพระพร: ยุติธรรมนำร่องของความร่วมมือ

Into the House of Blessing: a sandbox for collaborative justice

iCPCJ 2022

16:00 – 16:30
เปลี่ยนเหยื่อเป็นผู้ล่าแก๊งคอลเซนเตอร์

Winning the People’s battle against phone scams in Thailand

iCPCJ 2022

16:30 – 17:00
กล่าวสรุปและขอบคุณ

ดร.พิเศษ สอาดเย็น
ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

นายนาโอกิ สุกาโน
เจ้าหน้าที่ป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา UNODC

นางสาวโสมนัส เจือศรีกุล
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากรเพื่อการยุติธรรม

**หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม