งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาชุมชน
22 กุมภาพันธ์ 2017 UN Conference Centre Bangkok.

งานสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
“หลักนิติธรรมกับการพัฒนาระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาชุมชน”
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

9.00 – 10.00
ลงทะเบียน
10.00 – 10.45
เปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับ โดย ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ปาฐกถานำ
 • Mr. Luc Stevens

  UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative in Thailand

 • Mr. Jeremy Douglas

  Regional Representative of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) for Southeast Asia and the Pacific

 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระดำรัสปาฐกถาพิเศษ

  UNODC Regional Goodwill Ambassador on the Rule of Law and Criminal Justice for Southeast Asia

10.45 – 11.00
พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.30
“เวทีผู้นำ”
บรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 • หัวข้อ “หลักนิติธรรมกับมุมมองการพัฒนาระหว่างประเทศ”

  โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
  อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)

 • หัวข้อ “หลักนิติธรรมกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

  โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์
  ผู้เชี่ยวชาญอิสระแห่งองค์การสหประชาชาติในเรื่องการคุ้มครองจากความรุนแรงและการเลือกประติบัติด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ

 • หัวข้อ “หลักนิติธรรมกับการพัฒนาชุมชนไทย”

  โดย ดร.รอยล จิตรดอน
  ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร(สสนก.)

 • การอภิปรายและตอบข้อซักถาม

  ดาเนินรายการโดย ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
  ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

12.30 – 13.30
ปิดการประชุม และรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดสูจิบัตร

การแต่งกาย
 • ข้าราชการ เครื่องแบบชุดปกติขาวไว้ทุกข์
 • บุคคลทั่วไป
  (ช) ชุดสูทสากลสีดำ ติดปลอกแขนไว้ทุกข์
  (ญ) ชุดสูทกระโปรงสีดำ ติดปลอกแขนไว้ทุกข์

ที่จอดรถ สามารถจอดได้ที่วัดมกุฏกษัตริยารามและวัดโสมนัส ซึ่งมีที่จอดจำนวนจำกัดและมีค่าจอดรถ
*แนะนำให้เดินทางโดยรถสาธารณะ