งานที่ผ่านไปแล้ว

เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 10
02 ธันวาคม 2021 การประชุมเวทีสาธารณะแบบ Hybrid ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และผ่าน Zoom Application
09:30
เปิดระบบ Zoom Meeting
10:00
เริ่มรับผู้ชมเข้าห้องทาง Zoom Application สำหรับการประชุมในช่วงเช้า
10:15 – 10:20
พิธีกรกล่าวต้อนรับ
10:20 – 10:30
คลิป VDO นำเสนอภาพรวมของ RoLD 2020 : Resilient Leader
10:30 – 10:40
ปาฐกถา เรื่อง “หลักนิติธรรม กุญแจสำคัญช่วยผู้นำฝ่าวิกฤต”

โดย ศาตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อำนวยการหลักสูตร RoLD Program (Rule of Law and Development Program)

และที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

10:40 – 11:00
Keynote Session “เทคโนโลยีกับการส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงความเป็นธรรม”

โดย คุณผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และประธานสมาคม ธนาคารไทย

11:00 – 12:00
การนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD Program กลุ่ม T
“การพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยี”
Open Data & Technology for Better Living
12:00 – 13:00

—– พักรับประทานอาหารกลางวัน —-

12:45
เริ่มรับผู้ชมเข้าห้องทาง Zoom Application สำหรับการเข้าฟังในช่วงบ่าย
13:00 – 13:05
พิธีกรกล่าวต้อนรับ
13:05 – 13:25
Keynote Session “การจัดสวัสดิการทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชน”

โดย ดร.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์
รองคณบดี ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13:25 – 14:25
การนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD Program กลุ่ม I
“เกราะป้องกันของกลุ่มเปราะบาง”
Finding the Invisible Child: ONE LOVE Project
14:25 – 14:40

—– พักรับประทานอาหารว่าง —-

14:40 – 15:00
Keynote Session “สร้างความปรองดองในความแตกต่าง”

โดย ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15:00 – 16:00
การนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD Program กลุ่ม J
LET’S GET TOGETHER #คิดต่างไม่เห็นเป็นไร
16:00 – 16:15
การขับเคลื่อนหลักนิติธรรมให้เป็นเรื่องของทุกคน

โดย ดร.พิเศษ สอาดเย็น
ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

16:15
พิธีกรอำลาและจบการเสวนา

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 64)