งานที่ผ่านไปแล้ว

เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 10
06 สิงหาคม 2021 เวทีสาธารณะทางไกลผ่าน Zoom Application
13:00 – 13:05
จากปฐมบท…สู่เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 10

(เชื่อมโยงวาระครบรอบ 10 ปีการก่อตั้ง TIJ)

โดย ดร.อณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์
รองผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

13:05 – 13:10
คลิปวีดีโอนำเสนอภาพรวมของ RoLD 2020 : The Resilient Leader
13:10 – 13:20
ปาฐกถา เรื่อง “การเดินหน้าสู่สังคมที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และยั่งยืน”

โดย ศาตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อำนวยการหลักสูตร RoLD Program (Rule of Law and Development Program)
อดีตผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

13:20 – 13:40
Keynote Session “เทคโนโลยีกับการส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน”

โดย คุณผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย (TBC)

13:40 – 14:40
การนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD Program กลุ่ม T
“การพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยี”
Open Data & Technology for Better Living
14:40 – 14:50

พัก 10 นาที

14:50 – 15:10
Keynote Session “การจัดสวัสดิการทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชน”

โดย รศ.อภิญญา เวชยชัย
อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15:10 – 16:10
การนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD Program กลุ่ม I
“เกราะป้องกันของกลุ่มเปราะบาง”
Finding the Invisible Child: ONE LOVE Project
16:10 – 16:20

พัก 10 นาที

16:20 – 16:40
Keynote Session “สร้างความปรองดองในความแตกต่าง”

โดย ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (TBC)

16:40 – 17:40
การนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD Program กลุ่ม J
“LET’S GET TOGETHER #คิดต่างไม่เห็นเป็นไร”
17:40 – 17:55
ปัจฉิมบทสู่การขับเคลื่อนหลักนิติธรรมให้เป็นเรื่องของทุกคน

โดย ดร.พิเศษ สอาดเย็น
ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 64)