งานที่ผ่านไปแล้ว

เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 10
06 สิงหาคม 2021 เวทีสาธารณะทางไกลผ่าน Zoom application

เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 10
“The 10th Public Forum on the Rule of Law and Development: Resilient Leaders in Action”

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
13:00 – 13:05
ปฐมบท (ที่มา) ของเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 10 (เชื่อมโยงวาระครบรอบ 10 ปีการก่อตั้ง TIJ)

โดย ดร.อณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์
รองผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

13:05 – 13:15
ปาฐกถา เรื่อง “การเดินหน้าสู่สังคมที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และยั่งยืน”

โดย ศาตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อำนวยการหลักสูตร RoLD Program (Rule of Law and Development Program
)
อดีตผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

13:15 – 13:35
Keynote Session “เทคโนโลยีกับการส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน”

โดย คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

และประธานสมาคม ธนาคารไทย (TBC)

13:35 – 14:35
การนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD Program กลุ่ม T “การพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยี” Open Data & Technology for Better Living

—— พัก 10 นาที ——–

14:45 – 15:05
Keynote Session “การจัดสวัสดิการทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชน”

โดย รศ.อภิญญา เวชยชัย อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15:05 – 16:05
การนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD Program กลุ่ม I “เกราะป้องกันของกลุ่มเปราะบาง” Finding the Invisible Child: ONE LOVE Project

—— พัก 10 นาที ——–

16:15 – 16:35
Keynote Session “สร้างความปรองดองในความแตกต่าง”

โดย ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (TBC)

16:35 – 17:35
การนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD Program กลุ่ม J “จากความขัดแย้งสู่ความเข้าใจ” Let’s get along
17:35 – 17:50
ปัจฉิมบทสู่การขับเคลื่อนหลักนิติธรรมให้เป็นเรื่องของทุกคน

โดย ดร.พิเศษ สอาดเย็น
ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)