Events

Ronald Heifetz

มิถุนายน 3, 2021

คุณ Ronald เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดคนหนึ่งของโลกในเรื่องของการปฏิบัติและการสอนเรื่องภาวะผู้นำ  คุณ Ronald เป็นผู้ปราศรัยบนเวทีต่างๆ มากมายและเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่หัวหน้าคณะรัฐบาลตลอดจนผู้นำภาคธุรกิจและองค์กรไม่แสวงผลกำไรทั่วโลก  ในการกล่าวสุนทรพจน์ขณะขึ้นรับรางวัลในเบลสาขาสันติภาพในปี 2559 ประธานาธิบดี Juan Manuel Santos แห่งประเทศโคลัมเบียได้เน้นถึงความสำคัญของคำแนะนำของคุณ Ronald

คุณ Ronald เป็นผู้ก่อตั้ง Center for Public Leadership ที่ Harvard Kennedy School ที่เขาเป็นอาจารย์สอนมาเกือบ 4 ทศวรรษ คุณ Ronald เป็น King Hussein Bin Talal Senior Lecturer in Public Leadership และมีบทบาทเป็นผู้บุกเบิกให้มีการสอนเรื่องภาวะผู้นำในการเรียนและการศึกษาในสหรัฐฯ และที่ Harvard งานวิจัยของคุณ Ronald เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาท้าทายสองอย่างคือการพัฒนาการพื้นฐานทางความคิดสำหรับการวิเคราะห์และการปฏิบัติในการเป็นผู้นำ และการพัฒนาวิธีการที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง (transformative methods) สำหรับการศึกษา การฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาหาด้านภาวะผู้นำ

คุณ Ronald ได้ร่วมกับ Riley Sinder และ Marty Linsky พัฒนากรอบแนวทางสำหรับการเป็นผู้นำที่รู้จักปรับตัว (adaptive leadership) เพื่อให้เป็นพื้นฐานสำหรับการการวิจัยและการปฏิบัติในการเป็นผู้นำ หนังสือเล่มแรกของเขา ‘Leadership Without Easy Answer’ (2537) เป็นหนังสือที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานี้และเป็นหนึ่งในสิบของตำราเรียนที่มหาวิทยาลัย Harvard และ มหาวิทยาลัย Duke กำหนดให้นักศึกษาอ่านมากที่สุด คุณ Ronald ร่วมกับ Marty Linsky เขียนหนังสือขายดีชื่อ ‘Leadership on the Line: Staying Alive through the Dangers of Changes’ ซึ่งถือว่าเป็นหนังสือหลักสำหรับใช้อ้างอิงเบื้องต้นของผู้ประกอบวิชาชีพในทุกภาคส่วน (2545, แก้ไขปรับปรุง 2560) หลังจากนั้นเขาได้เขียนหนังสือสำหรับงานภาคสนามชื่อ ‘The Practice of Adaptive Leadership: Tools and the Tactics for Changing Your Organization and the World’ ร่วมกับ Alexander Grashow และ Marty Linsky (2554)

คุณ Ronald เริ่มมุ่งให้ความสนใจต่อวิธีการที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง (transformative methods) ของการศึกษาด้านภาวะผู้นำและการพัฒนาในปี 2526 วิชาภาวะผู้นำที่เขาเป็นผู้สอนถือได้ว่าเป็นตำนาน เพราะเป็นวิชาที่ดึงดูดนักศึกษาจากคณะต่างๆของบัณฑิตวิทยาลัยของ Harvard และจากมหาวิทยาลัยใกล้เคียงให้พากันมาเข้าเรียน ศิษย์เก่าของ Kennedy School ถือว่าวิชาหลักที่คุณ Ronald เป็นผู้สอนเป็นวิชาที่มีอิทธิพลสูงสุดในด้านการงานอาชีพของพวกเขา วิธีการสอนของเขาได้มีผู้นำไปศึกษาอย่างกว้างขวางในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกต่างๆ และในหนังสือชื่อ ‘Leadership Can Taught’  โดย Sharon Daloz Parks (2548)

คุณ Ronald จบการศึกษาจาก Columbia University, Harvard Medical School และ Kennedy School ตัวเขาเองเป็นทั้งแพทย์และนักเล่นเชลโล  ตั้งแต่แรกคุณ Ronald เข้าฝึกอบรมด้านศัลยกรรมก่อนที่จะตัดสินใจหันไปทุ่มเทกับการศึกษาด้านภาวะผู้นำในกิจการสาธารณะ องค์กรภาคธุรกิจและองค์กรไม่หวังผลกำไร คุณ Ronald สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ในสาขาจิตเวชซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการที่จะพัฒนาวิธีการสอนให้ทรงพลังยิ่งขึ้นต่อไปและทำให้เขามีมุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือทางความคิด (conceptual tools)ของจิตวิทยาการเมือง และพฤติกรรมองค์กร ในฐานะที่เป็นนักเล่นเชลโล เขาได้รับโอกาสพิเศษให้ได้เป็นศิษย์ของ Gregory Piatigorsky ซึ่งเป็นสุดยอดนักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่ชาวรัสเซีย