งานที่ผ่านไปแล้ว

มุ่งมั่นฟันฝ่าอนาคต: กำหนดนิยามความอยุติธรรมบนโลกดิจิทัล
17 มิถุนายน 2022 Zoom Meeting

อาร์ม ตั้งนิรันดร เป็น Residential Fellow ที่ IGLP ระหว่างปี 2556-2561 และเพิ่งได้รับปริญญาเอก (Ph.D) จาก Stanford Law School เมื่อเร็วๆ นี้ ปัจจุบันเป็นรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ดร. อาร์ม ได้ใช้ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงสหวิทยาการในการศึกษาประเด็นต่างๆของวัฒนธรรมต่างๆของกฎหมายเปรียบเทียบ วิธีปฏิบัติด้านกฎหมายธุรกิจ ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ และความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและการพัฒนาเศรษฐกิจ ดร. อาร์ม ได้รับปริญญาตรีด้านกฎหมาย (LL.B) จาก Peking University กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ปริญญาโท (LL.M.) ด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศจาก Harvard Law School และปริญญาโท (J.S.M.) ในสาขากฎหมายและสังคมจาก Stanford Law School ดร. อาร์ม สามารถใช้ภาษาได้อย่างแคล่วคล่องถึงสามภาษา และชอบวิธีการคิดแบบข้ามพรมแดนประเทศ นิติประเพณี (legal traditions) และวิทยาการสาขาต่างๆ

งานวิจัยของ ดร. อาร์ม เป็นการทำงานภาคสนามและการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของนักกฎหมายบรรษัทข้ามชาติ (transnational corporate lawyers)ในเชิงวิพากษ์ และการปฏิบัติงานของนักกฎหมายเหล่านั้นในเมียนมา โดยที่ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงมุมมองเชิงเปรียบเทียบจากองค์ความรู้ในอดีตเรื่องโลกาภิวัตน์ของกฎหมายและพัฒนาการของภาคส่วนกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท (corporate legal sector)ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อื่นๆ เช่น ประเทศจีนและอินเดีย