Events

เอด้า จิรไพศาลกุล

กรกฎาคม 14, 2018

เอด้าเชื่อว่าสามารถสร้างสังคมไทยที่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นได้ภายในช่วงชีวิตของตัวเอง โดยความสนใจหลักในช่วงสิบปีนี้อยู่ในเรื่อง (1) การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์ของประชากรในกลุ่มฐานของปิระมิดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้และโอกาส และ (2) การสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่จากทุกภาคส่วนที่เข้าใจและใส่ใจต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนงานในปัจจุบันและอนาคต

ปัจจุบันเอด้าดำรงตำแหน่ง CEO ของ TaejaiDotcom ซึ่งเป็น platform การบริจาคเพื่อพัฒนาสังคมออนไลน์ (Crowdgiving) แห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อนหน้านี้เอด้าเป็นผู้อำนวยการด้านการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม (Head, Social Impact Advisory) ของบริษัท ChangeVentures ที่ให้คำปรึกษากับผู้บริจาครายใหญ่ ครอบครัวที่สนใจงานการกุศล และองค์กรภาคการเงินและเอกชนเพื่อใช้การลงทุนเพื่อสังคมเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เป็นอาจารย์ด้านการประกอบการสังคม (Social Entrepreneurship) และผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการคนแรกของศูนย์นวัตกรรมสังคม (GLab) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำงานด้านนโยบายเศรษฐกิจและบุกเบิกกลไกภาครัฐในการสนับสนุนเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม สำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นนักกลยุทธ์และวางแผนองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ Boston Consulting Group

เอด้าใช้เวลาว่างในช่วงสิบปีที่ผ่านมาทำเครือข่าย Thai Young Philanthropist Network (TYPN) เป็นชุมชนของคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจร่วมกันในการพัฒนาสังคมไทยในทิศทางที่ทั่วถึงและยั่งยืน (inclusive and sustainable development) โดยโครงการที่ผ่านมาเน้นการทำงานร่วมกับองค์กรการพัฒนาในภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ในประเด็นการศึกษา การพัฒนาเยาวชน และการใช้เครื่องมือ/แนวคิดใหม่ในงานพัฒนา เช่น แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม (social entrepreneurship) งานอาสาถนัด (skill-base volunteering) และการเงินเพื่อการพัฒนา (innovative development financing) เป็นต้น โดย TYPN และโครงการภายใต้ TYPN ได้สร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนรุ่นใหม่กว่า 1,500 คนในช่วงสิบปีที่ผ่านมา และมีผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น โครงการ Brain Exchange เป็น Social Entrepreneurship Internship Best Practice ของ Ashoka U ในปี 2014 และ TYPN เป็นองค์กรจากประเทศไทยแห่งแรกที่ได้รับเลือกเป็น Global Pro Bono Fellow ของ BMW Foundation และ Taproot Foundation เป็นต้น

เอด้าจบการศึกษาปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านนโยบายเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศ จาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน จาก University College London ประเทศอังกฤษ และเป็น Global Social Innovation Fellow ของ Rockefeller Foundation และ Global Shaper ของ World Economic Forum