งานที่ผ่านไปแล้ว

แนวทางการส่งเสริมหลักนิติธรรมอย่างบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
11 มกราคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

ดร.พิเศษ สอาดเย็น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเคมีจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร. พิเศษ เริ่มต้นทำงานในด้านกระบวนการยุติธรรมเมื่อปี ๒๕๔๘ และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย โดยก่อนหน้านี้เคยรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้ยังมีความสนใจในประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน