งานที่ผ่านไปแล้ว

แนวทางการส่งเสริมหลักนิติธรรมอย่างบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
11 มกราคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ สิตาล คาลานทรี เป็นผู้ก่อตั้ง คลินิกวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International Human Rights Clinic) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ศูนย์เอวอนโลกด้านผู้หญิงและความยุติธรรม (Avon Global Center for Women and Justice)
แห่งมหาวิทยาลัยคอร์แนล ศาสตราจารย์สิตาล คาลานทรี มีผลงานวิชาการสำคัญในเรื่องการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในการศึกษาและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในประเด็นที่เกี่ยวกับเครือข่ายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมถึงสิทธิของสตรีในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยได้ปฏิบัติงานมาแล้วในหลากหลายประเทศ เช่น อินเดีย โคลอมเบีย และอาร์เจนตินา