งานที่ผ่านไปแล้ว

แนวทางการส่งเสริมหลักนิติธรรมอย่างบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
11 มกราคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

นายรพี สุจริตกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจาก University of Essex และปริญญาโทด้านกฎหมาย จาก University of Bristol สหราชอาณาจักร เริ่มการทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนจะมาร่วมงาน กับ ... ในช่วงปี ๒๕๓๕๒๕๔๗ 

นายรพี เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในตลาดทุนที่ยาวนาน เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหลายแห่ง เช่น กรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย กรรมการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บลจ. กสิกรไทย จำกัด ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เป็นต้น ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งสำคัญในภาครัฐคือ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายรพี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการ ...  เมือวันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๘