งานที่ผ่านไปแล้ว

แนวทางการส่งเสริมหลักนิติธรรมอย่างบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
11 มกราคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสถาบันการวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการในด้านนโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การปฏิรูปการศึกษา นโยบายด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และนิติเศรษฐศาสตร์  ตลอดจนมีความสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนา  ภายหลังจากเรียนจบปริญญาเอกด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ดร. สมเกียรติ เคยได้ทำงานที่สถาบันวิจัยโนมูระประเทศญี่ปุ่นในตำแหน่งนักวิจัยอาวุโสด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ