งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ และหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อ สหราชอาณาจักร ณ Southampton University Hospital ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานองค์กรแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก กระทรวงสาธารณสุข