งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง