งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล และปริญญาโท สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม รวมทั้ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์