งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

นายรณพงศ์ คำนวณทิพย์ สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้เป็นนิสิตแลกเปลี่ยน ณ J.L. Kellogg School of Management, Northwestern University รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย