งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญตรีและโท สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (เกียรตินิยมดี) จาก University of Münster ประเทศเยอรมนี