งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันเวชศาสตร์เขตร้อน ประเทศเบลเยี่ยม มีความเชี่ยวชาญในด้านเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ครอบครัว เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลายแห่ง นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งประธานชมรมแพทย์ชนบท เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ