งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

เกิดในครอบครัวชาวนาและมีบิดาที่นอกจากจะเป็นชาวนาแล้วยังเป็นหมอพื้นบ้านที่ช่วยรักษาโรค และทําคลอดให้กับพี่น้องในละแวกหมู่บ้านตําบล ต่อมา คุณสํารวยเข้ารับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้าน เกษตรกรรมทั่วไป วิทยาเขตเกษตรน่าน จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ และระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และกําลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบัน ทําหน้าที่ประธานกรรมการมูลนิธิฮักเมืองน่าน และเป็นประธานสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน ซึ่งมีสมาชิกรวมกันกว่า 40 มูลนิธิในจังหวัดน่าน พร้อมกันนี้ยังเป็นผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้โจโก้ ซึ่งเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ให้กับกลุ่มโรงเรียนชาวนาภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ