งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

เป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนซึ่งผลักดันให้ “ชาวเขา” อยู่ร่วมกับป่าได้ด้วยความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการสร้างห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์การเกษตรจากกระบวนการผลิตแบบวนเกษตรที่ยั่งยืน เช่น เมล็ดกาแฟอินทรีย์ที่ปลูกร่วมกับไม้ป่า เป็นต้น โดยมีชุมชนมูเซอเป็นเจ้าของกิจการทั้งหมดและยังใช้องค์ความรู้ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนากลไกตลาดและการค้าเพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับชุมชน จนทำให้ตลาดดอยมูเซอเติบโตเป็นตลาดระดับภูมิภาค นอกจากนี้ คุณจักรพงษ์ยังก่อตั้งสหกรณ์ของชุมชนชาติพันธุ์และตลาดขายปลีก เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนชาติพันธุ์อีกด้วย