งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ ยังได้รับทุน ก.พ. ไปศึกษาต่อในหลักสูตร Natural Resource Management and Forest Conservation จาก Bangor University ประเทศอังกฤษ ในด้านการทำงาน เมื่อปี พ.ศ. 2551 เคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมป่าไม้ และในปี พ.ศ. 2557 ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน