งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลเพื่อศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในระหว่างปี พ.ศ. 2553-2558 ท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่ 22 ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายการเงิน และนโยบายระบบสถาบันการเงินของประเทศจนได้รับรางวัลสำคัญ อาทิ รางวัล Central Bank Governor of the Year for Asia จากวารสาร Emerging Markets ในเครือ Euromoney Group และรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์จากสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน ท่านมีตำแหน่งเป็นกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา และเป็นที่ปรึกษาขององค์กรธุรกิจและองค์กรการกุศลหลายแห่ง