งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2548-2549) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2544-2547) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2538-2539) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รักษาการ) พ.ศ. 2549 และที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2531-2534) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (Asian Peace and Reconciliation Council – APRC) และ ประธานสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (Asian Society of International Law – AsianSIL) พ.ศ. 2557–2558 ทางด้านวิชาการ ดร. สุรเกียรติ์ เคยดำรงตำแหน่งคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535-2538 และในปัจจุบันได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยหลายแห่งรวมทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมีผลงานทางวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง มีผลงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายกับการพัฒนา เป็นผู้บรรยายในสถาบันต่างๆ เช่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, สถาบันพระปกเกล้า, TepCot เป็นต้น และเป็นผู้แสดงปาฐกถาทั้งในไทยและต่างประเทศในหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมืองและการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียอยู่เสมอ