งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มต้นเข้ารับราชการในสังกัดสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2519 และปฏิบัติราชการด้านข่าวกรองและความมั่นคงมาโดยตลอดจนได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2552 ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 และปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม