งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาชุมชน
22 กุมภาพันธ์ 2017 UN Conference Centre Bangkok.

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทด้านคณิตศาสตร์และปริญญาเอกด้านวิทยาการสารสนเทศจาก ประเทศออสเตรีย เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในด้านการบริหารจัดการน้ำและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในด้านการจัดการน้ำหลายแห่ง ได้แก่ กรรมการบริหาร จัดการน้ำและอุทกภัย กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นอกจากนี้ ยังเป็นปรึกษา ให้กับหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงสาธารณสุข สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการ จังหวัดระยอง เป็นต้น