งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาชุมชน
22 กุมภาพันธ์ 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิตฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชน โดยปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิตฯ ได้เคยทำงานให้กับองค์การสหประชาชาติในตำแหน่งที่สำคัญหลายตำแหน่ง โดยได้เคยร่วมเป็นกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเทศซีเรียและโกดดิวัวร์ ผู้รายงานพิเศษในด้านสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือ และผู้รายงานพิเศษด้านการค้าเด็ก ค้าประเวณีและสื่อลามกเด็ก เป็นต้น ปัจจุบัน ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิตฯ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระสอบสวนการละเมิดต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ แห่งองค์การ สหประชาชาติ (UN Independent Expert on Protection against Violence and Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity)